Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2019.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 116 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 68 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 10,29% neispravnih uzoraka za grad, što je niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (15,55%). U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 14,58%. I viši je u odnosu na prethodni mesec (0%). Razlozi mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda su: 4,48 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, 2,94% zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla (SF), a 2,94% uzoraka je neispravno zbog prisustva Pseudomonas aeruginosa (PA) (struktura: 42,85% AMB, 28,57 % PA i 28,57% SF), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti. U selima je 12,5 % uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB, 2,08% zbog prisustva streptokoka fekalnog porekla (SF), (struktura: 85,71% AMB i 14,28% SF) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) , povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 10,29% uzoraka bila povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 u svim uzorcima, boja u 89,58%, koncentracija amonijaka u 79,16% i koncentracija gvožđe u 2,08%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.34 mg/l, a u selima 23,19 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.24 mg/l, a u selima 1.24 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 34.93ºCoPt skale, a u selima 28,65 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike