Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Decembar 2012.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec decembar 2012. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 14 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U 7 od 14 dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Pored navedenih metala određena je i koncentracija alumijuma u jednom danu.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 91.95 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 108.05 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Na mernom mestu ZZJZ koncentracija UTM je iznosila 101.64 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima: Mikronaselju 6.33, na mernom mestu ZZJZ 6.42, a na mernom mestu Jezero pH je bio snižen i iznosio je 5.99.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma, cinka i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 8.23 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 29.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 9.74 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 29.0 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 12.29 µg/m3 ZZJZ i 13.45 µg/m3 Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 24.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 34.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 5.29 µg/m3 ZZJZ i 3.55 µg/m3 Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 120.75 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 34.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 6.81 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 15.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 14 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 20.0 do 71.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 35.3 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje takođe tokom svih 14 dana koncentracija je bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 24 do 63 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 34.8 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju sličnu prosečnu vrednost na oba merna mesta.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike