Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Februar 2013.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec februar 2013. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 92.62 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 104.85 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Jezero koncentracija UTM je iznosila 103.27 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima: Mikronaselju 6.56, na mernom mestu ZZJZ 6.78, a na mernom mestu Jezero pH je 6.62.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma, cinka i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama i ispod granice detekcije metode. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 4.75 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 23.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 5.25 µg/m3 što je u propisanim granicama, kao maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 23.0 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 13.21 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 13.50 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 25.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 25.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 2.64 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1.54 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 116.5 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 10.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 9.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 7.11 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 14.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 43.0 do 96.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 57.0 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje tokom 1 od 7 dana koncentracija je bila iznad granica propisanih prema Uredbi (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 34 do 141 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 58.1 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju višu prosečnu vrednost na oba merna mesta i učestalost prekoračenja (14.29% merenja je iznad MDK) na mernom mestu Mikronaselje je veća u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 2 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 65 µg/m3), a kretala se od 29.0 do 66.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 45.3 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje tokom 2 od 7 dana koncentracija je bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 65 µg/m3) i kretala se od 31 do 71 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 58.1 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije suspendovanih čestica PM 10, imaju učestalost prekoračenja od 28.57% merenja na oba merna mesta Mikronaselje je veća u odnosu na prethodni mesec.
U zdravstvenom smislu čestice manje od 10 µm, a naročito manje od 5 µm imaju ogroman značaj, jer su respirabilne i dospevaju direktno do alveola pluća, sa mogućnošču da budu resorbovane u krvotok.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike