Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jun 2005.

ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KIKINDA izvršio je tokom meseca juna 2005. godine merenja aerozagađenja na 6 mernih mesta u Kikindi i to:

  • ZZZZ Kikinda
  • Mikronaselje
  • Kasarna
  • Jezero
  • Kraljevića Marka 138
  • Vuka Karadžića 79

Na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza taložnih materija sa teškim metalima (olovo, kadmijum, cink, živa), a na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ i Mikronaselje. Na mernom mestu ZZZZ merena je i koncentracija prizemnog ozona.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama normale (GVI- granična vrednost imisije je 450 mg/m²/dan) propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (a sa njima, možemo reći, i koncentracije rastvorljivih - sa sulfatima, hloridima, amonijum jonom, kalcijumom i magnezijumom - i nerastvorljivih materija).

Međutim, koncentracija teškog metala cinka odstupa od normi Pravilnika i to na mernom mestu ZZZZ (2324 μg/m²/dan u odnosu na GVI od 400 μg/m²/dan) i na mernom mestu Mikronaselje (403 μg/m²/dan). Koncentracije olova su u granicama normalnih vrednosti iako pokazuju tendenciju povećanja. Koncentracije žive su minimalne i ispod granice detekcije.

Dakle, možemo zaključiti da konstatujemo i dalje diskontinuirane povišene vrednosti koncentracija cinka.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su takođe u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom. Na mernom mestu ZZZZ izmerena je prosečna vrednost koncentracije prizemnog ozona od 35,2 μg/m³ i u granicama je normale (ispod GVI koja za prizemni ozon iznosi 85 μg/m³).

Tokom proteklog meseca maja izvršeno je merenje aerozagađenja i na lokaciji ekonomije u Novim Kozarcima i to kiselih oksida, čađi, azotdioksida i aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su bile u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92. Koncentracije ukupnih taložnih materija, kao i koncentracije rastvorenih i nerastvorenih materija su u odnosu na pomenuti Pravilnik takođe u granicama normale. Isto je i sa koncentracijama teških metala – olova, kadmijuma i cinka. Koncentracija žive je minimalna i ispod granice detekcije. Treba pomenuti i dalje visoku koncentraciju amonijaka od 32,40 mg/m²/dan.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike