Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Decembar 2013.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

 

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 69.11 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 81.16 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Jezero koncentracija je bila 70.86 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima: Mikronaselju 6.61 na mernom mestu ZZJZ 6.95, a na mernom mestu Jezero pH je 6.71.

Koncentracije teških metala i metaloida olova, kadmijuma cinka i žive merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.35 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 15.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 15.81 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 66.0 µg/m3 što iznad maksimalno dozvoljene koncentracije. Naime tokom jednog dana u mesecu (11.12.) koncentracija čađi je bila iznad MDK.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 10.42 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 11.90 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 15.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 42.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1.19 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1.13 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 116.5 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 4.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 4.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 4.77 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 8.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 40.0 do 94.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 57.4 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 36 do 111 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 66.0 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nešto višu prosečnu vrednost na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec, a nije bilo prekoračenja MDK.

Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 4 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 65 µg/m3), a kretala se od 21.0 do 114 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je iznad GV i iznosi 59.9 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom 4 od 7 dana koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbom (GV od 50 µg/m3, TV 65 µg/m3) i kretala se od 16 do 117 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je iznad GV i iznosi 59.1 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije suspendovanih čestica PM 10, imaju više vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec, a učestalost prekoračenja GV na oba merna mesta iznosila je 57.14%.

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike