Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Mart 2015.

 Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 125.25 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 140.96 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu SC Jezero koncentracija je bila 135.50 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je snižena pH vrednost padavina na mernom mestu: Jezero 5.93, dok je na mernom mestu ZZJZ pH vrednost bila normalna i iznosila 6.57, kao i na mernom mestu Mikronaselju 6.41 na mernom mestu .Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama..Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 6.97 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 22.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 5.03 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 20.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 14.55 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 11.84 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 24.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 21.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 5.61 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 3.97 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 10.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 9.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 10.16 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 15.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 25.0 do 72.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 57.9 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 20 do 105 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 75.0 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 3 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 32.0 do 72 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 49.0 µg/m3 i nije iznad je granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 2 od 7 dana koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 29.0 do 77.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 46.7 µg/m3 i nije iznad GV). Učestalost prekoračenja GV za merno mesto ZZJZ je 42.86%, kao i za merno mesto Mikronaselje je 28.57%. U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračen u 5 od 7 dana ili 71.42%, a DGO je prekoračena u svim uzorcima, a mernom mestu Mikronaselje, GGO je prekoračen u 3 od 7 dana ili 42.85%, a DGO je prekoračena u svim uzorcima.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 2 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanim prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 27.85 µg/m3 ), a kretala se od 14.0 do 26 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 20.6 µg/m3 i nije iznad je granica GV). Učestalost prekoračenja GV za merno mesto ZZJZ je 28.57%.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike