Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Novembar 2017.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda (br. ugovora V-501-68/2017), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec novembar 2017. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 123.29 mg/m2/dan na mernom mestu SC Jezero do 150.21 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Na mernom mestu ZZJZ koncentracija je bila 132.83 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina svim mernim mestima: Jezero 6.69, ZZJZ 6.84, Mikronaselje 6.51.
Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 7.33 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 21.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 3.37 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 12.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 13.9 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 12.63 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 27.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 20.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 2.13 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 2.8 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 8.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 10.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 20.0 do 56.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 31.3 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 29 do 52 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 42.9 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 1 od 7 dana ili u 14,28% na mernom mestu ZZJZ bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 13.0 do 70.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 36.3 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 2 od 7 dana ili u 28,56% koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 27.0 do 73.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 48.3 µg/m3 i u granicama GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 4 uzorka ili u 57,14%, a DGO je prekoračena takođe u 4 uzorka ili u 57,14%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 6 od 7 uzoraka ili u 85,71% a DGO u svih 7 uzoraka ili u 100%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 2 od 5 dana ili u 40% uzoraka na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 26.42 µg/m3 ), a kretala se od 14.0 do 61.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 31.6 µg/m3 što je iznad granica GV i TV).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike