Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Decembar 2017.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda (br. ugovora V-501-68/2017), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec decembar 2017. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na svih 12 mernih mesta izvršena je aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u Kikindi bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 120,2 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje-Kikinda do 129,7 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero-Kikinda. Na mernom mestu ZZJZ-Kikinda koncentracija je bila 126.91 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u Kikindi. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima. (tabela br.1) Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM je bila u granicama propisanih Uredbom u selima i kretale su se od 113,85 mg/m2/dan na mernom mestu u Iđoš do 197,95 mg/m2/dan na mernom mestu u Bašaid. Tabela br.1 Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 7.13 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 21.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 3.42 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 12.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 14.19 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 12.26 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 19.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 21.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1.35 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1.1 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 101 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 7.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 2.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 29.0 do 63.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 40.7 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 22 do 87 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 51.7 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 1 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3 ), a kretala se od 24.0 do 54.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 33.1 µg/m3 što je u granicama GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 2 od 7 dana koncentracija bila iznad propisanih granica prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 50 µg/m3) i kretala se od 19.0 do 80.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 45.9 µg/m3 i u granicama GV je). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28.57%, dok je DGO prekoračena u 5 od 7 uzoraka ili u 71.42%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 5 od 7 uzoraka ili u 71.42%, a DGO u 6 od 7 uzoraka ili u 85.71%.
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike