Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Novembar 2006.

Tokom meseca NOVEMBRA 2006. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Kod Livnice, Šumice 24-A)
5.Jezero
6.Kraljevića Marka 138 i
7.Gradska kuća.

Na svih 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i kod Livnice (lutajuće merno mesto, Šumice 24-A), a na mernom mestu ZZZZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku novembra na dva merna mesta, ZZZZ i Mikronaselje, u periodu od po 7 dana, merene su i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZZZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svih 7 mernih mesta u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

Izmerene koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su u granicama propisanim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta.

Takođe su i prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije kiselih oksida i azotdioksida u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 18,5 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) je takođe u normalnim granicama, kao i dnevne koncentracije.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je u šest od sedam dana merenja na mernom mestu ZZZZ bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 108 do 290 µg/m3.! Na mernom mestu Mikronaselje došlo je do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracija (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica u toku svih 7 dana ili u toku 100% ispitivanog perioda .Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 200 do 841 µg/m3 (7 puta viša vrednost od propisane).

Koncentracije žive su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Isto se može reći i za koncentracije kadmijuma i olova. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca bila i dalje relativno visoka na Mikronaselju i iznosila je 18,3 odnosno 12,5 µg/m3.(viša u odnosu na prošli mesec) Koncentracija cinka je takođe bila relativno visoka i iznosila je od 13,8 odnosno 14,4 µg/m3.na mernom mestu ZZZZ. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na istom mernom mestu ZZZZ je koncentracija mangana u suspenovanim česticama bila ispod GVI.

Dakle, možemo konstatovati da su i dalje povišene vrednosti koncentracija suspendovanih čestica na oba merna mesta: ZZZZ i Mikronaselje, pri čemu je na Mikronaselju dostigla 7 puta višu vrednost od propisane, te da su koncentracije aluminijuma i cinka iz suspendovanih čestica u vazduhu još relativno visoke. Koncentracije kadmijumna, olova, žive i mangana su iz suspendovanih čestica bile mirne i daleko ispod GVI.

Dalje, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti ukupnih taložnih materija ni na jednom mernom mestu u aerosedimentu, kao ni vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarijama. Osnovne zagađujuće materije - kiseli oksidi, čađ i azot-dioksid kao ni ozon, tokom proteklog meseca, takođe nisu bile povišene

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike