Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Januar 2020.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda (br. ugovora V-501-33/2020), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec januar 2020. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec januar 2020. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-501-33/2020 za 2020.)
Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 32,07 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 64.94 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija je bila 36,06 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima u Kikindi: Jezero 6.44, Mikronaselje 6.48, ZZJZ 6.51. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM su bile u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 31,6 mg/m2/dan na mernom mestu u Iđošu do 72,05 mg/m2/dan na mernom mestu u R.Selu. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina. Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 9,55 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 26.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 4,48 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila 26.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 11,06 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,58 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 23,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 17.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 1,52 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 1,13 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 89 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 7.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 5.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 33,0 do 101.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 60,7 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 1 od 7 dana koncentracija je bila iznad granica propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od od 29.0 do 140.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 70,1 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 2 od 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3), a kretala se od 22,0 do 67.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 38,4 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 5 od 7 dana koncentracija je bila iznad granica propisanih Uredbom (GV je 50 µg/m3) i kretala se od od 25.0 do 133.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 62,1 µg/m3 što je iznad granica za GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka ili u 42,85%, a DGO je prekoračena u 5 od 7 uzorka ili u 71,42%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 5 od 7 uzoraka ili u 71,42%, dok je DGO prekoračena u 6 od 7 uzoraka ili 85,71%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ bila je iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3) u 2 od 5 uzoraka ili u 40%, a kretala se od 16.0 do 44.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 27,6 µg/m3 što je iznad granica za GV i TV).

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike