Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Mart 2021.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda (br. ugovora V-501-26/2021), a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec mart 2021. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, dok je analiza azotdioksida vršena na 1 mernom mestu-ZZJZ.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10), dok su na 1 mernom mernom mestu merene koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-ZZJZ, gde su u ukupnim suspendovanim česticama tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 52,44 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 78,54 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero. Na mernom mestu ZZJZ koncentracija je bila 52,53 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima u Kikindi: Jezero 7.28 i ZZJZ 7.71, a na mernom mestu Mikronaselje iznosi 7.46. U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM su bile u granicama propisanim Uredbom, a kretale su se od 64,66 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakovu do 119,56 mg/m2/dan na mernom mestu u Bašaidu. Tabela br.1. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je i normalna pH vrednost padavina, u svim mestima.
Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 9,03 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija koja takođe iznosi 32 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 8,26 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila 19.0 µg/m3 što je u propisanim granicama.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– od 10,19 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,00 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 16,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 10.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 2,0 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ (GV je 85 µg/m3, a TV je 85 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 12.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 22,0 do 47.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 35,7 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanih prema Uredbi (GV od 50 µg/m3), a kretala se od 12,0 do 34.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 23,7 µg/m3 što je u granicama za GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 1 od 7 dana koncentracija je bila iznad granica propisanih Uredbom (GV je 50 µg/m3) ili u 14,29% i kretala se od od 16.0 do 78.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 29,1 µg/m3 što je u granica za GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO nije prekoračena, a DGO je prekoračena u 3 od 7 uzorka ili u 42,85%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena u 1 od 7 uzoraka ili u 14,29%, dok je DGO prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili 28,57%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ je u svih 5 uzoraka bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 8 do 18 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 12,0 µg/m3 što u granicama za GV i TV).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike