Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Avgust 2006.

Tokom meseca AVGUSTA 2006. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1. ZZZZ Kikinda
2. Mikronaselje
3. Novi Kozarci
4. Lutajuće merno mesto (Miloševački drum)
5. Jezero
6. Kraljevića Marka 138 i
7. Gradska kuća.

Na 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Miloševački drum (lutajuće merno mesto), a na mernom mestu ZZZZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca avgusta na dva merna mesta, ZZZZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZZZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Miloševački drum: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svih 6 mernih mesta u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 6 mernih mesta.
Izmerene koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su u granicama propisanim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta.

Takođe su i prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije kiselih oksida i azotdioksida u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 13,9 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) je takođe u normalnim granicama, kao i dnevne koncentracije.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je četiri dana od 7 dana merenja na mernom mestu Mikronaselje bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se 45 do 226 µg/m3.. Koncentracije olova, kadmijuma, cinka i žive su u granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca povećana više od dva puta u odnosu na prethodni mesec i iznosi 7,57 i 11,15 µg/m3 (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZZZ koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je 1 od 7 dana iznad propisane granice, a kreće se od 61 do 144 µg/m3, dok su teški metali: kadmijum, olovo, cink, mangan i živa u propisanim granicama.

Dakle, možemo konstatovati da je povišena vrednost koncentracije suspendovanih čestica na oba merna mesta: ZZZZ i Mikronaselje, kao i da je koncentracija aluminijuma iz suspendovanih čestica vazduha visoka.

Dalje, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti ukupnih taložnih materija ni na jednom mernom mestu u aerosedimentu, kao ni vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarija. Osnovne zagađujuće materije - kiseli oksidi, čađ i azot-dioksid i ozon, tokom proteklog meseca, takođe nisu bile povišene.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike