Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Mart 2024.

Na osnovu ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha od strane Zavoda za javno zdravlje Kikinda, a u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. gl. RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za mesec mart 2024. godine dostavljeni su sledeći rezultati:

Na 3 merna mesta u Kikindi i na 9 mernih mesta u selima izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta u Kikindi izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, dok je analiza azotdioksida vršena na 1 mernom mestu-ZZJZ.
U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10), dok su na 1 mernom mernom mestu merene koncentracije ukupnih suspendovanih čestica-ZZJZ, gde su u ukupnim suspendovanim česticama tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 5 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)
Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima u gradu Kikinda bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 47.04 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 71.4 mg/m2/dan na mernom mestu u ZZJZ, dok je u Jezero bila 61.95 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina na mernim mestima u Kikindi: Jezero 7.17 i ZZJZ 7.22, a na mernom mestu Mikronaselje iznosi 7.12.
U selima opštine Kikinda (9 sela) koncentracije UTM su bile u granica propisanih Uredbom 3 uzorka a kretale su se od 64.4 mg/m2/dan na mernom mestu u Nakovu do 161.04 mg/m2/dan na mernom mestu u Mokrinu. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima u selima Opštine Kikinda, a utvrđena je normalna pH vrednost padavina u svim uzorcima.

Koncentracije teških metala i metaloida olovo, kadmijum, cink i živa merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama za olovo kadmijum, cink i živu, prema stručnim doktrinama na sva tri merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.
Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama i iznosila je 6,42 µg/m3, a maksimalna prosečna dnevna koncentracija iznosila je 11,0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 6.65 µg/m3 što je u propisanim granicama, a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila je 13.0 µg/m3 što je iznad propisanih granica.
Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– od 10,61 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10,71 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 17,0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 16.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida (NO2) su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 6,84 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ (GV je 85 µg/m3, a TV je 85 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 18.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 31,0 do 74.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 48,1 µg/m3 i u propisanim granicama je).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na analiziranom mernom mestu. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom 1 od 7 dana ili u 14.28% uzoraka na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, a kretala se od 19,0 do 51.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 33,3 µg/m3 što je u granicama za GV). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanim Uredbom (GV je 50 µg/m3) i kretala se od 22.0 do 46.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 33,9 µg/m3 što je u granicama za GV). Shodno prethodnoj analizi, u odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ, GGO je prekoračena u 2 od 7 uzoraka ili u 28.14%, dok je DGO prekoračena 6 od 7 uzoraka ili u 85.71%. Na mernom mestu Mikronaselje GGO je prekoračena 4 od 7 uzoraka ili u 57.14%, dok je DGO prekoračena 6 od 7 uzoraka ili u 85.71%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) na mernom mestu ZZJZ je prekoračena u 1 od 5 uzoraka ili u 20% prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 25 µg/m3), a kretala se od 13.0 do 27,0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 19,4 µg/m3 što je u granicama za GV i TV).

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike