Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Oktobar 2007.

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje Partizanska 17 Kikinda
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Bašaidski drum 18) Kikinda
5.Jezero Kikinda
6.Kraljevića Marka 138 Kikinda
7.Gradska kuća Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 17.10.2007.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 056/2007 od 01. 01. 2007. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec OKTOBAR 2007. godine sa mišljenjem.

Na 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Lutajuće merno mesto, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca oktobra na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u propisanim granicama za imisiju Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su se kretale u uobičajenim granicama.

Koncentracije teških metala olova i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta. Koncentracije cinka odstupaju od normi propisanih Pravilnikom na mernim mestima : ZZJZ ( cinka četiri puta više od dozvoljene vrednosti- 1981 µg/m2/dan), Mikronaselje Partizanska 17 (424 µg/m2/dan ), Lutajuće merno mesto ( 929 µg/m2/dan ), Đure Jakšića 7/a (650 µg/m2/dan).

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) je na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (GVI je 150 µg/m3), osim na Lutajućem mernom mestu gde je došlo do prekoračenja dnevnih koncentracija sumpor-dioksida tokom četiri dana (11,12,13 i 24 oktobra) . Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 7,2 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 29 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je četiri od sedam dana merenja na mernom mestu ZZJZ bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 83 do 176 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom svih sedam dana. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 129 do 427 µg/m3. Konstatujemo da su ovog meseca koncentracije ukupnih suspendovanih čestica, nešto više u odnosu na prethodni mesec i da su na mernom mestu Mikronaselje registrovane tokom čitavog perioda merenja.(svih sedam dana).

Koncentracije žive su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Isto se može reći i za koncentracije kadmijuma.Izmerena koncentracija olova u suspendovanim česticama na mernom mestu Mikronaselje je tokom jednog dana merenja (27 oktobra) neznatno prekoračila GVI (1,21 µg/m3 ). Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca nešto viša u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 75 odnosno 77 µg/m3. Koncentracija cinka je i dalje na relativno visokom nivou i bila je značajno viša tokom proteklog meseca u odnosu na prethodni i iznosila je od 80 do 142 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je ispod GVI.

Možemo konstatovati da se stanje aerozagađenja pogoršalo u odnosu na prethodni mesec, jer su koncentracije cinka i aluminijuma u suspendovanim česticama tokom ovog meseca i dalje na relativno visokom nivou i znatno su više u odnosu na prethodni mesec.

Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na oba merna mesta: ZZJZ i Mikronaselje su takođe nešto više u odnosu na prethodni mesec, a na mernom mestu Mikronaselje su registrovane tokom čitavog perioda merenja.(svih sedam dana).

Koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana u suspendovanim česticama su daleko ispod GVI, osim neznatno povišene koncentracije olova tokom jednog dana merenja na mernom mestu Mikronaselje. Koncentracije ukupnih taložnih materija su bile u propisanim granicama. Vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarijama su takođe u propisanim granicama, osim vrednosti cinka koje su bile visoke, povišene na četiri merna mesta, a na mernom mestu ZZJZ i četiri puta više od dozvoljene vrednosti- 1981 µg/m2/dan).
Osnovne zagađujuće materije - čađ, kiseli oksidi, azot-dioksid i ozon tokom proteklog meseca beleže uobičajeno niske vrednosti, osim na Lutajućem mernom mestu gde je došlo do prekoračenja dnevnih koncentracija sumpor-dioksida tokom četiri dana (11,12,13 i 24 oktobra)

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike