Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Januar 2007.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. 01- 137/05 od 29. 03. 2006. godine, tokom JANUARA 2007. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 7 mernih mesta na području opštine Kikinda i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Novi Kozarci
4.Lutajuće merno mesto (Kod Livnice, Šumice 24-A)
5.Jezero
6.Kraljevića Marka 138 i
7.Gradska kuća.

Na svih 7 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na četiri merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ, Mikronaselje, Novi Kozarci i Kod Livnice (lutajuće merno mesto, Šumice 24-A), a na mernom mestu ZZZZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca januara na dva merna mesta, ZZZZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZZZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svih 7 mernih mesta u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma i cinka merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na svih 7 mernih mesta.

Koncentracija čađi (GVI je 50 µg/m3) na mernim mestima Mikronaselje i Mikronaselje- lutajuće mesto prekoračuje GVI i to dana 01.01 i 09.01 na mernom Mestu Mikronaselje i dana 07.01.07. i 18.01.07 na mernom mestu Mikronaselje- lutajuće mesto, a kretala se od 59 do 71 µg/m3, dok je u ostalim danima i na ostalim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom, a takođe se uočava porast koncentracije čađi u odnosu na prethodni mesec na svim mernim mestima, izuzev mernog mesta ZZZZ.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije kiselih oksida i azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na sva četiri merena merna mesta. Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 12,6 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) je takođe u normalnim granicama, kao i dnevne koncentracije.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tri od sedam dana merenja na mernom mestu ZZZZ bila iznad GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 55 do 174 µg/m3.. Na mernom mestu Mikronaselje takođe je došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica u pet od 7 dana ili u toku 70% ispitivanog perioda .Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica su se kretale od 60 do 215 µg/m3.

Koncentracije žive su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom. Isto se može reći i za koncentracije kadmijuma i olova. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca bila i znatno niža u odnosu na prethodni mesec na Mikronaselju i iznosila je 5,6 odnosno 6,1 µg/m3. Koncentracija cinka je takođe bila relativno visoka na oba merna mesta i iznosila je od 7,0 do 9,9 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZZZ koncentracija mangana u suspenovanim česticama bila je ispod GVI.

Dakle, možemo konstatovati da su u visokom procentu povišene vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na oba merna mesta: ZZZZ i Mikronaselje, iako su značajno niže u odnosu na prethodni mesec, te da su koncentracije aluminijuma i cinka iz suspendovanih čestica u vazduhu još relativno visoke, iako je koncentracija alumijuma 4 puta niža tokom ovog meseca u odnosu na prethodni. Koncentracije kadmijumna, olova, žive i mangana u suspendovanim česticama su bile daleko ispod GVI.

Koncentracije čađi su na dva od četiri merna mesta prekoračile tokom dva dana GVI, i imaju teendenciju porasta.

Dalje, možemo konstatovati da nisu povišene vrednosti ukupnih taložnih materija ni na jednom mernom mestu u aerosedimentu, kao ni vrednosti koncentracija teških metala u taložnim matarijama.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike