Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Decembar 2005.

Tokom decembra 2005. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 6 mernih mesta u Kikindi i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Kasarna
4.Jezero
5.Kraljevića Marka 138 i
6.Gradska kuća.

Na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink, živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ i Mikronaselje, na mernom mestu ZZZZ merena je koncentracija prizemnog ozona, a na istom mernom mestu je merena koncentracija ukupnih suspenovanih čestica, u toku 10 dana.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracija teškog metala cinka (metodom aerosedimenta) odstupa od normi propisanih Pravilnikom na jednom mernom mestu: ZZZZ gde je izmerena vrednost od 1003 µg/m2/dan (u odnosu na GVI od 400 µg/m2/dan). Koncentracije kadmijuma i olova su u granicama propisanih vrednosti.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica je u toku 5 dana od ukupno 8 dana bila iznad GVI od 120 µg/m3 i kretala se od 108 do 197 µg/m3.. Koncentracije kadmijuma, olova, žive i mangana su granicama propisanim Pravilnikom. Koncentracija cinka je značajna i iznosi 6 odnosno 7 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink), dok je koncentracija bakra niska (nema propisane granične vrednosti).

Dakle, možemo konstatovati da je i dalje povišena vrednost koncentracije cinka samo na mernom mestu ZZZZ kako u aerosedimentu, tako i u suspendovanim česticama.
Na mernom mestu Mikronaselje registrovano je i prekoračenje koncentracije čađi, koja je 28. decembra iznosila 99 µg/m3.(GVI je 50 µg/m3)

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, azotdioksida i ozona su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom.

Tokom proteklog meseca izvršeno je merenje aerozagađenja u Bašaidu i to kiselih oksida, čađi, azotdioksida i aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Prosečne mesečne koncentracije kao i maksimalne dnevne koncentracije kiselih oksida, čađi i azotdioksida su bile u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92. Koncentracija ukupnih taložnih materija je takođe u granicama propisanim Pravilnikom od 450 mg/m2/dan, kao i koncentracije teških metala kadmijuma, cinka, olova i žive.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike