Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

April 2009.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 18.05.2009.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. II-031-70/2009 od 10. 04. 2009. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec april 2009. godine sa mišljenjem.

Na 3 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem nisu određene koncentracije ukupnih taložnih materija i teških metala (olovo, kadmijum, cink) zbog nedovoljne količine padavina, dok su relevantni anjoni i katjoni, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina određeni. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca aprila na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija nisu mogle biti određene te se ne mogu oceniti Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan). Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) su imale uobičajene vrednosti. Fizičkohemijske osobine padavina imaju uobičajene vrednosti (pH i elektroprovodljivost)

Koncentracije teških metala olova, cinka i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, nisu mogle biti analizirane, takođe zbog nedostatka padavina (nedovoljna količina uzorka).

Prosečne dnevne i prosečne mesečne koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama (22 i 24 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 32 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 41 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 24 i 20 µg/m3 (GVI je 150 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 53 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 39 µg/m3.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima- 10 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 18 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 23 µg/m3.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 1,0 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 4µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 125 do 181 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 154 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje takođe je u svih sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 165 do 297 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 227 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nešto više vrednosti na mernom metu ZZJZ i slične vrednosti kao prethodnog meseca na mernom mestu Mikronaselje u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije kadmijuma, žive i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje imala vrednosr između <0.125 i 9,1 µg/m3. Koncentracija cinka je niska kao i prethodnog meseca i ispod granice detekcije. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama 

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike