Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Jul 2009.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 12.08.2009.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. II-031-70/2009 od 10. 04. 2009. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec jul 2009. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca jula na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 151 mg/m2/dan na mernom mestu SRC Jezero do 213 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmeno niže vrednosti.

Koncentracije teških metala olova, cinka i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, ne odstupaju od normi propisanih navedenim Pravilnikom na sva 3 merna mesta.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) su bile na mernom mestu ZZJZ bile u propisanim granicama – 20 µg/m3 ZZJZ, dok je na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracija bila takaođe u propisanim granicama 28 µg/m3, iako je 30.07.09. došlo do prekoračenja GVI i zabeležena koncentracija od 51 µg/m3. Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 44 µg/m3.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije kiselih oksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 23 µg/m3 ZZJZ i 24 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 150 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 39 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 43 µg/m3.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima- 7 µg/m3 Mikronaselje i 11 µg/m3 ZZJZ (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 23 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 16 µg/m3.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 2,0 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 4 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila u granica propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 41 do 100 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 70 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je u jednom od sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 43 do 135 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 82 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju znatno niže vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije žive, kadmijuma i olova su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje imala vrednost <0.125 µg/m3. Koncentracija cinka je niska kao i prethodnog meseca i ispod granice detekcije. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama.

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike