Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Novembar 2009.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 16.12.2009.

Na osnovu Ugovora o ispitivanju vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda br. II- 031-70/2009 od 10. 04. 2009. godine šaljemo Vam izveštaj za mesec novembar 2009. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 105mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 219 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmeno niže vrednosti.

Koncentracije teških metala olova, cinka i kadmijuma merenih metodom aerosedimenta, su bile u granicama propisanim Pravilnikom.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 33 µg/m3 ZZJZ, ali je 19.11.09., 20.11.09. i 26.11.09. prosečna dnevna koncentracija bila iznad propisanih graničnih vrednosti i iznosila je 74, 64, odnosno 74 µg/m3 po navedenim danima.Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna mesečna koncentracije čađi je bila 35 µg/m3 ali je 24.11.09., 27.11.09. i 30.11.09. prosečna dnevna koncentracija bila iznad propisanih graničnih vrednosti i iznosila je 60, 72, odnosno 57 µg/m3 po navedenim danima.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 22 µg/m3 ZZJZ i 23 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 150 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 42 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 44 µg/m3.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima - 14 µg/m3 Mikronaselje i 20 µg/m3 ZZJZ (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 35 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 24 µg/m3.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona od 3,0 µg/m3 (GVI je 85 µg/m3) kao i maksimalna dnevna koncentracija od 6 µg/m3 su takođe u propisanim granicama.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom pet od sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 110 do 383 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 168 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom svih sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 126 do 370 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 250 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nešto više vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije žive i kadmijuma su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija olova na mernom mestu Mikronaselje je 17.11.09. imala graničnu vrednost propisanu Pravilnikom i iznosila 1.0 µg/m3. (GVI 1.0 µg/m3 ), dok je koncentracija olova na mernom mestu ZZJZ ispod granice detekcije. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje imala vrednost od 4.5 do 31.0 µg/m3. Koncentracija cinka je ispod granice detekcije. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama 

 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike