Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

April 2010.

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh

Vrsta ispitivanja: aerozagađenje, hemijske analize

PODACI O UZORKU:

Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda

2.Mikronaselje: OŠ "Žarko Zrenjanin" (gasovi), Partizanska 70 (aerosediment), Bunar (susp.čes.)

3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 17.05.2010.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec april 2010. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U dva od sedam dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to na mernom mestu ZZJZ: cink, kadmijum, olovo, živa i mangan, a na mernom mestu Mikronaselje: cink, kadmijum, olovo, živa i aluminijum.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. RS br. 54/92, 19/06. (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan, odnosno 300 mg/m2/dan za zonu rekreacije) i kretale su se od 95.61 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ do 109.82 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti. Tokom ovog meseca utvrđena je takođe kao i prethodnog meseca relativno niska pH vrednost padavina (5.1 u aerosedimentu Jezero, 6.37 u aerosedimentu Mikronaselju, i 5.92 u arosedimentu ZZJZ), te ponovo konstatujemo prisustvo kiselih kiša.

Koncentracije teških metala cinka, olova, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u granicama propisanim Pravilnikom. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti pojedinih supstancija u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (GVI je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 6.9 µg/m3 ZZJZ, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 18 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 2.7 µg/m3 a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 8 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom i Pravilnikom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 21.9 µg/m3 ZZJZ i 19.4 µg/m3 Mikronaselje (GVI prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 82 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 80 µg/m3. Prema odredbama Uredbe iznad donje granice ocenjivanja od 50 µg/m3 ma mernom mestu Mikronaselje bilo je 4 uzorka, a mernom mestu ZZJZ  bilo je takođe 4 uzorka. Iznad gornje granice ocenjivanja od 75 µg/m3, bilo je na Mikronaselju 1 uzorak kao i 1 na mernom mestu ZZJZ.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom na svim mernim mestima – 2.0 µg/m3 ZZJZ i 2.0 µg/m3 Mikronaselje (GVI je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 7 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 7 µg/m3. Uredba ne propisuje donje i gornje granice ocenjivanja za ovaj parametar, dnevno izuzev ua jednosatni uzorak ili godinju vrednost.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 2,8 µg/m3 (GVI/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 11 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom jednog od sedam dana na mernom mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih Pravilnikom GVI od 120 µg/m3, a kretala se od 52 do 128 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 83.6 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom pet od sedam dana došlo do prekoračenja gornjih graničnih vrednosti koncentracije (GVI je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca. Vrednosti koncentracija ukupnih suspendovanih čestica na tom mernom mestu su se kretale od 56 do 176 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 128.0 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju slične vrednosti na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti za ukupne suspendovane čestice.

Koncentracije olova, žive i kadmijuma su u suspendovanim česticama bile u granicama propisanim Pravilnikom na oba merna mesta. Koncentracija aluminijuma je tokom ovog meseca na mernom mestu Mikronaselje bila granice detekcije od <0.125 µg/m3. Koncentracija cinka je mala na oba merna mesta kao i prethodnnog meseca i kretala se iznosi od <0.02 µg/m3 do 4.57 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink niti za aluminijum). Na mernom mestu ZZJZ koncentracija mangana u suspendovanim česticama bila je u propisanim granicama- ispod granice detekcije. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike