Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Oktobar 2005.

Tokom meseca oktobra 2005. godine izvršena su merenja aerozagađenja na 6 mernih mesta i to:

1.ZZZZ Kikinda
2.Mikronaselje
3.Kasarna
4.Jezero
5.Kraljevića Marka 138 i
6.Vuka Karadžića 79,

Na svih 6 mernih mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink, živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza kiselih oksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZZZ i Mikronaselje, na mernom mestu ZZZZ merena je koncentracija prizemnog ozona, a na istom mernom mestu je merena koncentracija ukupnih suspenovanih čestica, 7 dana, a u 2 dana i koncentracija teških metala (cink, kamijum, olovo, živa, mangan i bakar) u suspendovanim česticama.

Koncentracije ukupnih taložnih materija su na svim mernim mestima u granicama propisanim Pravilnikom o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka Sl. gl. br. 54/92 (GVI- granična vrednost imisije za UTM je 450 mg/m2/dan), a koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, amonijum jon, kalcijum i magnezijum) ne odstupaju od uobičajenih vrednosti na datim mernim mestima.

Koncentracija teških metala: olovo, cink, kadmijum i živa uzorkovanih metodom aerosedimenta, su u granicama propisanim Pravilnikom, tokom meseca oktobra na svim mernim mestima.

Koncentracija ukupnih suspenovanih čestica svih 7 dana bila iznad GVI od 120 µg/m3 i kretala se od 139.0 do 150.0 µg/m3. Koncentracije teških metala kadmijuma, olova, mangana, žive su u granicama propisanim Pravilnikom, dok je koncentracija teškog metala cinka visoka i iznosi 10 odnosno 15 µg/m3. (Pravilnik ne propisuje GVI za cink), dok je koncentracija bakra niska (nema propisane granične vrednosti).

Dakle, možemo konstatovati da su i dalje povišene vrednosti koncentracije cinka merenih u suspendovanim česticama, dok se u aerosedimentu ne konstatuju povećane vrednosti. Takođe je neophodno naglasiti da je količina padavina tokom ovog meseca bila izuzetno niska, a količina padavina je jedan od bitnih faktora u proračunu koncentracija metala metodom aerosedimenta.

Prosečne mesečne koncentracije kiselih oksida, čađi, azotdioksida i ozona su u granicama propisanim pomenutim Pravilnikom.

Tokom proteklog meseca oktobra izvršeno je merenje aerozagađenja u selu Novi Kozarci i to aerosedimenta uključujući i teške metale (olovo, kadmijum, cink i živa).

Koncentracija ukupnih taložnih materija je u granicama propisanim Pravilnikom od 450 mg/m2/dan, kao i koncentracije teških metala kadmijuma, cinka, olova i žive.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike