Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Avgust 2011.

šifra zapisa: ZZJZ-ZP-207

IZVEŠTAJ I MIŠLJENJE O KVALITETU VAZDUHA


PODACI O KORISNIKU:

Naziv korisnika : OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I ŽAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, n/r gđe Ljiljane Milekić
Adresa i sedište : Trg srpskih dobrovoljaca 12 Kikinda

PODACI O USLUZI:

Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize


PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:

1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 13.09.2011.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec avgust 2011. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 14 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U 7 od 14 dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 116.8 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 162.51 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Jezero koncentracija UTM je iznosila 139.7 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je uglavnom normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima: na mernom mestu ZZJZ je iznosila 6.38, na mernom mestu Mikronaselje iznosila je 7.08, a na mernom mestu Jezero 7.01.

Koncentracije teških metala olova, kadmijuma, cinka i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.84 µg/m3, kao i maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 5 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.8 µg/m3, a maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija- 5 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 10.52 µg/m3 ZZJZ i 10.3 µg/m3 Mikronaselje (MDK prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 14.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 14.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama na svim mernim mestima – 3.71 µg/m3 ZZJZ i 2.5 µg/m3 Mikronaselje (MDK je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 20.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 6.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 10.13 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 20 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 7 od 14 dana na mernom mestu ZZJZ bila povišena u odnosu na dozvoljenu vrednost prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 52.0 do 246 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 136.7 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 11 od 14 dana koncentracija bila iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca i kretala se od 93 do 428 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je takođe povećana i iznosi 230.5 µg/m3, što je iznad MDK). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju neznatno višu prosečnu vrednost na oba merna mesta u odnosu na prethodni mesec. Učestalost prekoračenja MDK je nešto veća na oba merna u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, žive i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike