Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Oktobar 2011.

šifra zapisa: ZZJZ-ZP-207

IZVEŠTAJ I MIŠLJENJE O KVALITETU VAZDUHA

PODACI O KORISNIKU:
Naziv korisnika : OPŠTINSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I ŽAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, n/r gđe Ljiljane Milekić
Adresa i sedište : Trg srpskih dobrovoljaca 12 Kikinda

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 14.11.2011.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec oktobar 2011. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 14 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U 7 od 14 dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 97.45 mg/m2/dan na mernom mestu Jezero do 122.66 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija UTM je iznosila 106.23 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je uglavnom normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima: na mernom mestu ZZJZ je iznosila 6.34, na mernom mestu Mikronaselje iznosila je 6.41, a na mernom mestu Jezero 6.5.

Koncentracije teških metala olova, cinka, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 13.03 µg/m3, ali je tokom jednog dana u mesecu (31.10.) maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila 54 µg/m3, što je iznad MDK. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 13.5 µg/m3, a tokom jednog dana maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija (31.10.) bila je 61 µg/m3, što je iznad granica propisanim Uredbom. Dakle na oba merna mesta je tokom jednog dana u mesecu koncentracija čađi bila iznad MDK. Dakle, u 3.23% merenja na oba merna mesta, vrednost je prekoračila maksimalno dozvoljenu.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 10.48 µg/m3 ZZJZ i 10.4 µg/m3 Mikronaselje (MDK prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 14.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 14.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama na svim mernim mestima – 4.1 µg/m3 ZZJZ i 3.8 µg/m3 Mikronaselje (MDK je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 11.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 14.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 7.61 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna dnevna koncentracija je 13 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 4 od 14 dana na mernom mestu ZZJZ bila povišena u odnosu na dozvoljenu vrednost prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 58.0 do 350 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 130.7 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je tokom 6 od 14 dana koncentracija bila iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK je 120 µg/m3) ukupnih suspendovanih čestica tokom proteklog meseca i kretala se od 53 do 535 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je takođe povećana i iznosi 158.2 µg/m3, što je iznad MDK). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nižu prosečnu vrednost na mernom mestu ZZJZ i višu na Mikronaselju, u odnosu na prethodni mesec. Učestalost prekoračenja MDK je nešto manja na oba merna u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, žive i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.


M.P            Lekar specijalista higijene

__________________________

Kraj izveštaja

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike