Grb Kikinde

Kvalitet vazduha

Obaveštavamo vas o kvalitetu vazduha u našem gradu...

Novembar 2011.

šifra zapisa: ZZJZ-ZP-207

IZVEŠTAJ I MIŠLJENJE O KVALITETU VAZDUHA

PODACI O KORISNIKU:
Naziv korisnika : OPŠTINSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, n/r gđe LJiljane Milekić
Adresa i sedište : Trg srpskih dobrovoljaca 12 Kikinda

PODACI O USLUZI:
Vrsta uzorka: padavine, vazduh
Vrsta ispitivanja : aerozagađenje, hemijske analize
PODACI O UZORKU:
Mesto uzorkovanja:
1.ZZJZ Kikinda
2.Mikronaselje: OŠ Žarko Zrenjanin (gasovi) Partizanska 70 (aerosediment) Bunar I (susp.čes.)
3.SRC Jezero Kikinda

Datum izdavanja rezultata: 14.12.2011.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec novembar 2011. godine sa mišljenjem.

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta u kojem su određene koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ, Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 14 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica. U 7 od 14 dana su na oba merna mesta u ukupnim suspendovanim česticama određivani i teški metali i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl.

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 36.48 mmg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 51.41 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu Mikronaselje koncentracija UTM je iznosila 44.00 mmg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je uglavnom normalna pH vrednost padavina na svim mernim mestima izuzev mernog mesta Jezero gde je izmeren pH 5.5. Na mernom mestu ZZJZ je iznosila 6.5, na mernom mestu Mikronaselje iznosila je 6.0.

Koncentracije teških metala olova, cinka, kadmijuma i žive, merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/2010 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 27.13 µg/m3, ali je tokom 5 dana u mesecu (1.11., 13.11.,14.11.,15.11. i 17.11.) izmerena prosečna dnevna koncentracija bila iznad MDK sa maksimalno izmerenom vrednošću od 89 µg/m3 . Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 24.9 µg/m3 što je u propisanim granicama, a tokom 4 dana maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija bila je iznad granica propisanim Uredbom (1.11,.15.11.,16.11.,17.11) sa maksimalno izmerenom vrednošću od 91 µg/m3. Dakle na oba merna mesta je koncentracija čađi bila iznad MDK i to u 16.66% vremena merenja na mernom mestu ZZJZ, a u 13.33% vremena merenja na Mikronaselju.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama – 11.57 µg/m3 ZZJZ i 10.8 µg/m3 Mikronaselje (MDK prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 17.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 13.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama na svim mernim mestima – 7.67 µg/m3 ZZJZ i 6.9 µg/m3 Mikronaselje (MDK je 85 µg/m3) Maksimalna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 17.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 16.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 6.67 µg/m3 (MDK/24 je -µg/m3 ), a maksimalna dnevna koncentracija je 14 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom 4 od 14 dana na mernom mestu ZZJZ bila povišena u odnosu na dozvoljenu vrednost prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 51.0 do 240 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 108.6 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje tokom svih 14 dana koncentracija je bila iznad maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 159 do 632 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je tpovećana i iznosi 295.9 µg/m3). Konstatujemo da koncentracije ukupnih suspendovanih čestica ovog meseca imaju nešto nižu prosečnu vrednost na mernom mestu ZZJZ i značajno višu na Mikronaselju, u odnosu na prethodni mesec. Učestalost prekoračenja MDK je ista na mernom mestu ZZJZ (28.57% vremena merenja iznad MDK) i mnogo veća na mernom mestu Mikronaselje (100% vremena merenja iznad MDK) u odnosu na prethodni mesec.

Koncentracije arsena, kadmijuma, olova, žive i nikla su u ukupnim suspendovanim česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.


M.P Lekar specijalista higijene

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike