Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/20 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 14/20 ), председник Општине, расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПАРЦ.БР. 9538/20 К.О. КИКИНДА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка прикупљањa писаних понуда ради отуђења из јавне својине Општине Кикинда неизграђеног градског грађевинског земљишта уписаног у Лист непокретности бр.3899 к.о. Кикинда кат. парцела број 9538/20 површине од 4ха 08а 64м2.
Поступак прикупљањa писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења и давања у закуп непокретности и покретних ствари у јавној својини општине Кикинда.

Почетна цена земљишта из става 1 Огласа износи 245.184,00 евра, што обрачунато у динарима према средњем курсу Народне банке Србије на дан расписивања овог Огласа износи 29.552.983,73 динара.

Парцела број 9538/20 се налази у делу града чија намена је одређена Планом детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013).
Грађевинско подручје обухваћено Планом обухвата простор у југоисточном делу грађевинског реона Кикинде, уз границу грађевинског реона, тј. уз коридор железничке пруге. Бруто површина обухвата Плана износи 19,57 ha.
Парцела број 9538/20 се налази у III подцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 4, Нова 5, Нова 6 и Нова 7; П=4.09 ha,

Правила грађења у радној зони
3.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити (Дозвољена намена објеката)
Подцелина III - Овај део радне зоне намењен, између осталог, изградњи производно пословних објеката (производне и непроизводне делатности) и индустријских објеката у складу са условима утврђеним Планом детаљне регулације за делове блокова 41 и 43 у Кикинди.
Комплекс мора бити опремљен неопходном саобраћајном, водном, енергетском и електронском комуникационом инфраструктуром;
3.1.4. Највећи дозвољени степен заузетости и степен изграђености грађевинске парцеле

Највећи степен заузетости на грађевинским парцелама у радним зонама је до 70%. Овим степеном заузетости су обухваћени објекат (објекти), интерне саобраћајнице, платои, паркинзи и остале поплочане површине. Зеленило је процентуално заступљено на парцели са мин 30%. Коефицијенат изграђености за производно пословне објекте на грађевинској парцели је максимум 1.00.“
Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) од дана закључења Уговора .

Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач (правно или физичко лице) који оствари највећи број бодова према следећим критеријумима:
– који понуди запошљавање минимално 55 радника након започињања производне делатности.......до 25 бодова,
– који понуди највећу вредност улагања у опрему за обављање производне делатности (минимална вредност улагања у опрему износи 3.000.000,00 евра )......до 25 бодова,
– који понуди проширење капацитета на предметној локацији у најкраћем периоду у циљу максималног искоришћавања исте и запошљавањa већег броја радника ...........до 20 бодова,
– који понуди изградњу производног погона и започињање производње у најдаљем року од девет месеци од издавања грађевинске дозволе или највише дванаест месеци од преноса права својине на предметном земљишту ........до 20 бодова
– који понуди највишу цену земљишта .......до 10 бодова.

Понуђачи су дужни да, заједно са писменом понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 20% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате , на рачун Општинске управе Општине Кикинда број 840-2023740-41 назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана одржавања јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену земљишта. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач је дужан да, у понуди наведе и врсту делатности коју ће обављати у пословном објекту.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Понуда на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
2. Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини, са назнаком: “Понуда за отуђење парцеле број 9538/20 к.о. Кикинда”
На задњој страни:
3. име и презиме/назив и адреса понуђача

Рок за подношење понуда је до 19,00 сати, дана 03.07.2015 годне.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.

Заинтересована лица могу да изврше увид у План детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013) сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова.
Контакт особе: Тамара Шкоро, тел. 0230/ 410-196 и Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .
Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 07.07.2015 године у 11,00 часова у згради Општине Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

Назад