Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

 На основу члана 99 став 1 . Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, број 72/09 и 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и Решења o отуђењу из јавне својине кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9 и кат. парц.бр. 9538/29 к.о. Кикинда («Сл.лист Општине Кикинда», број 10/2015 ), расписује

О Г Л А С
ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ кат. парц.бр. 9538/1, кат. парц.бр. 9538/9 и кат. парц.бр. 9538/29 к.о. Кикинда
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА

 

РАСПИСУЈЕ СЕ оглас за спровођење поступка прикупљањa писаних понуда ради отуђења из јавне својине Општине Кикинда неизграђеног градског грађевинског земљишта уписаног у Лист непокретности бр.3899 к.о. Кикинда и то: парцела број 9538/1 површине од 3ха 19а 82м2 , парцела број 9538/9 површине од 1ха 59а 81м2 и парцела број 9538/29 површине од 1ха 69а 97м2.
Поступак прикупљањa и отварања писаних понуда ће спровести Комисија за спровођење поступка отуђења предметних парцела у јавној својини општине Кикинда.

Почетна цена земљишта из става 1 Огласа износи 408.598,40 евра, што обрачунато у динарима према средњем курсу Народне банке Србије на дан расписивања овог Огласа износи 49.271.696,00 динара.

Парцеле број 9538/1, 9538/9 и 9538/29 се налази у делу града чија намена је одређена Планом детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013).
Грађевинско подручје обухваћено Планом обухвата простор у југоисточном делу грађевинског реона Кикинде, уз границу грађевинског реона, тј. уз коридор железничке пруге. Бруто површина обухвата Плана износи 19,57 ha.
У оквиру радне зоне извршена је подела на подцелине према карактеристикама технолошког процеса и потенцијалном еколошком оптерећењу, положају објеката на парцели, као и могућем коришћењу различитих видова саобраћаја.

Парцелa бр. 9538/1 к.о. Кикинда налази се у I поодцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 1, Нова 2, Нова 3 и Нова 4; П=3.2 ha.
Парцеле број 9538/9 и бр. 9538/29 се налазе у II подцелини која обухвата део радне зоне омеђен улицама Нова 1, Нова 2, Нова 3 и Нова 4; П=3.3 ha.

Врста и намена објеката који се могу градити (дозвоњена намена објеката)
Подцелина I – У оквиру подцелине I дозвољена намена објеката подразумева изградњу производно пословних објеката малих и средњих предузећа чија делатност не производи буку, вибрације и загађења, тј. оне врсте делатности које према нивоу еколошког оптерећења могу бити лоциране на рубним деловима стамбених насеља. Према условима добијеним од Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој, за сваки појединачни објекат мора се тражити мишљење надлежног органа о потреби израде процене утицаја. С обзиром да се подцелина I налази најближе становању, у оквиру ове подцелине могу бити лоцирана предузећа за чију делатност (производна или непроизводна) према мишљењу надлежног органа није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину.
Подцелина II – Могу се градити производно пословни објекти малих и средњих предузећа уз претходно обезбеђење доказа и критеријума везаних за заштиту животне средине а у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о процени утицаја.
Парцеле бр.9538/9 и бр. 9538/29 отуђују се ради изградње термотехничког и термоенергетског постројења, односно изградње објеката који обезбеђују енергију из обновљивих извора енергије (биомаса, соларнa енергија и др.) чија изградња је дозвољена у Подцелини II.
Највећи степен заузетости на грађевинским парцелама у радним зонама је до 70%. Овим степеном заузетости су обухваћени објекат (објекти), интерне саобраћајнице, платои, паркинзи и остале поплочане површине. Зеленило је процентуално заступљено на парцели са мин 30%. Коефицијенат изграђености за производно пословне објекте на грађевинској парцели је максимум 1.00.
Накнада за отуђење земљишта се обрачунава у еврима и иста се исплаћује у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате у року од тридесет дана (30) дана од дана закључења Уговора .

Најповољнијим понуђачем ће се сматрати oнаj понуђач (правно или физичко лице) који оствари највећи број бодова према следећим критеријумима:
– запосли минимално 200 радника у року од две године од дана закључења Уговора о отуђењу предметних парцела.......25 бодова,
– који, код термотехничког односно термоенергетског постројења, примењује технологију минималног укупног капацитета коогенерације 50 MW електричне енергије и 100 MW топлотне енергије и која има минимум негативног утицаја на животну средину (приказ минумум 3 референце са радом више од пет година).......25 бодова,
– цена по којој би произвођач испоручивао топлотну енергију за ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда...........25 бодова,
– који ће изградити топловодни прикључак од коогенеративног постројења до ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда и који ће бити спреман да изврши улагања у топловодну мрежу ЈП “ТОПЛАНА” Кикинда........10 бодова
– понуђена цена земљишта ....... 15 бодова.
Понуђачи су дужни да, заједно са понудом, доставе доказ о уплати депозита у динарском износу у висини од 10% од почетне цене предметне некретнине према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате , на рачун Општинске управе Општине Кикинда број 840-2023740-41 назив: подрачун за лицитације.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити најкасније у року од три дана од дана отварања писане понуде. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену некретнине. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Писана понуда правног лица мора обавезно да садржи: назив, седиште и број телефона, име овлашћеног лица за заступање и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.
Правно лице уз понуду прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.
Писана понуда физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, матични бој и број телефона и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз пријаву се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуђач је дужан да, у понуди наведе и врсту делатности коју ће обављати у пословном објекту или објектима које ће изградити на предметном земљишту.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

1. Адреса: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12.
2. Комисији за спровођење поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини “Понуда за отуђење кат. парцела број 9538/1, 9538/9 и 9538/29 к.о. Кикинда”

На задњој страни:
3. име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

Рок за подношење пријава је до 19,00 сати, дана 07.07.2015 године.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Општинске управе општине Кикинда, или буду послате препоручено поштом, до наведеног рока.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је Огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене Огласом или су подаци дати супротно Огласу.
Отварање понуда се спроводи без обзира на број поднетих понуда.
Заинтересована лица могу да изврше увид у План детаљне регулације са делове блокова 41 и 43 у Кикинди (“Службени лист општине Кикинда” бр.17/2005 и 33/2013) сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова.

Контакт особе: Тамара Шкоро, тел. 0230/ 410-196 и Биљана Фелбаб тел. 0230/ 410-124 .

Поступак јавног отварања понуда ће се одржати дана 08.07.2015 године у 11,00 часова у згради Општине Кикинда, сала број 12.

Јавни оглас ће бити објављен у дневном листу “DANAS” недељном локалном листу „Кикиндске новине“, на огласној табли Општине Кикинда и интернет страници општине Кикинда с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном листу “DANAS”.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павле Марков

Назад