Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДА ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 –др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинда ( у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
• образовне установе-школе, пољопривредне стручне службе и социјалне установеда да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
• високообразовне установе-факултете и научне институте чији је оснивач држава и установе за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
• правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства,
да доставе потребну документацију ради остваривања права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Кикинда за 2017. годину, до 31. октобра 2016. године.

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица;
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице ( не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог Јавног позива у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене докментације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,30 асова, у просторијама Услужног центра Градске управе града Кикинда, Улица Трг српских добровољаца, бр.12, или са сајта: www.kikinda.org.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Градске управе града Кикинда или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територији града Кикинда за 2017. годину, на адресу: Градска управа града Кикинда, ул.Трг српских добровољаца, бр12. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Љубан Средић, телефон: 410-106, email: ljuban.sredic@kikinda.org.rs или лично у просторијама Градске управе града Кикинда, Улица Трг српских добровољаца бр. 12, први спрат, канцеларија бр. 77.
Овај јавни позив објавити у недељним локалним новинама „Kikindske“, интернет страници града Кикинда и огласним таблама месних канцеларија.

ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА

Назад