Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Август 2005.

На свих 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк, жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ и Микронасеље, на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је концентрација приземног озона, а на истом мерном месту је мерена концентрација укупних суспенованих честица, 7 дана, а у 2 дана и концентрација тешких метала (цинк, камијум, олово, жива, манган и бакар) у суспендованим честицама.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала цинка и кадмијума узорковане методом аероседимента, прекорачују на појединим местима ГВИ, током месеца августа. Концентрација тешког метала цинка одступа од норми прописаних Правилником на два мерна места: ЗЗЗЗ где је измерена преко 700% виша вредност од прописане (2858 µг/м2/дан у односу на ГВИ од 400 µг/м2/дан) и Микронасеље где је измерена вредност преко 80% виша од ГВИ (737 µг/м2/дан). Концентрација тешког метала кадмијума одступа од норми прописаних Правилником, на свим мерним местима. На мерном месту Језеро концентрација кадмијума је преко 50% виша од прописане (7.8 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан), на мерном месту ЗЗЗЗ концентрација кадмијума је преко 40% виша од прописане (7.2 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан), на мерном месту Краљевића Марка 138 концентрација кадмијума је преко 30% виша од прописане (6.6 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан), на мерном месту Касарна вредност је прекорачена преко 25 % (6.2 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан), на Микронасељу концентрација кадмијума је за 20% виша од прописане (6.1 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан), док је на мерном месту В. Караџића 79, вредност кадмијума повећана за око 10% (5.4 µг/м2/дан у односу на прописаних 5 µг/м2/дан). Концентрације олова су у границама прописаних вредности. Концентрације живе су минималне и испод границе детекције.

Концентрација укупних суспенованих честица је 2 од 7 дана била изнад ГВИ од 120 µг/м3 и кретала се од 107 до 145 µг/м3 (повећане вредности су 121 и 145µг/м3, 14.08. и 15.08). Концентрације тешких метала кадмијума, олова, мангана, живе су у границама прописаним правилником, концентрација тешког метала цинка је висока и износи 6.11 односно 11.4 µг/м3. (Правилник не прописује ГВИ за цинк), док је концентрација бакра ниска (нема прописане граничне вредности).

Дакле, можемо констатовати да су и даље континуирано повишене вредности концентрација цинка мерених у аероседименту и у суспендованим честицама и концентрације кадмијума мерених у аероседименту.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи, азотдиоксида и озона су у границама прописаним поменутим Правилником..

Током августа извршено је мерење аерозагађења у селу Сајан и то киселих оксида, чађи, азотдиоксида и аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Просечне месечне концентрације као и максималне дневне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су биле у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92. Концентрација укупних таложних материја је такође у границама прописаним Правилником од 450 мг/м2/дан, као и концентрације тешких метала кадмијума, цинка, олова и живе.

 

Прегледајте све текстове из рубрике