Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2012.

шифра записа: ЗЗЈЗ-ЗП-207

ИЗВЕШТАЈ И МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ:
Назив корисника : СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЖАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, н/р гђе Љиљане Милекић
Адреса и седиште : Трг српских добровољаца 12 Кикинда

ПОДАЦИ О УСЛУЗИ:
Врста узорка: падавине, ваздух
Врста испитивања : аерозагађење, хемијске анализе
ПОДАЦИ О УЗОРКУ:
Место узорковања:
1.ЗЗЈЗ Кикинда
2.Микронасеље: ОШ Жарко Зрењанин (гасови) Партизанска 70 (аероседимент) Бунар И (сусп.чес.)
3.СРЦ Језеро Кикинда

Датум издавања резултата: 15.08.2012.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец јул 2012. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 14 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У 7 од 14 дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. Поред наведених метала одређена је и концентрација алумијума у једном дану.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 175.48 мг/м2/дан на мерном месту Језеро до 421.83 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Микронасеље концентрација УТМ је износила 183.27 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерним местима: Језеро где је измерен пХ 6.81, Микронасељу 6.9, и на мерном месту ЗЗЈЗ 7.32.

Концентрације тешких метала олова, цинка, кадмијума и живе, мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 1.81 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 9 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 1.74 µг/м3 што је у прописаним границама, као максимално измерена просечна дневна концентрација 8 µг/м3.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 16.00 µг/м3 ЗЗЈЗ и 16.06 µг/м3 Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 24.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 26.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 3.35 µг/м3 ЗЗЈЗ и 2.1 µг/м3 Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 120.75 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 10.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље такође 5.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 9.39 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 15 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 14 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у граница прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 37.0 до 83 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 49.8 µг/м3). На мерном месту Микронасеље такође ниједног од 14 дана концентрација није била изнад максимално дозвољене концентрације (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 36 до 71 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 50.1 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају сличну просечну вредност на оба мерна места у односу на претходни месец. Такође, прекорачења МДК није било ни у једном узорку на оба мерна места.

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама. 

Прегледајте све текстове из рубрике