Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Фебруар 2013.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец фебруар 2013. године са мишљењем.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 92.62 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 104.85 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Језеро концентрација УТМ је износила 103.27 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерним местима: Микронасељу 6.56, на мерном месту ЗЗЈЗ 6.78, а на мерном месту Језеро пХ је 6.62.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума, цинка и живе, мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама и испод границе детекције методе. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 4.75 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 23.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 5.25 µг/м3 што је у прописаним границама, као максимално измерена просечна дневна концентрација 23.0 µг/м3.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 13.21 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 13.50 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 25.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 25.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 2.64 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 1.54 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 116.5 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 10.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 9.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 7.11 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 14.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 43.0 до 96.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 57.0 µг/м3). На мерном месту Микронасеље током 1 од 7 дана концентрација је била изнад граница прописаних према Уредби (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 34 до 141 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 58.1 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају вишу просечну вредност на оба мерна места и учесталост прекорачења (14.29% мерења је изнад МДК) на мерном месту Микронасеље је већа у односу на претходни месец.

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 2 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 65 µг/м3), а кретала се од 29.0 до 66.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 45.3 µг/м3). На мерном месту Микронасеље током 2 од 7 дана концентрација је била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 65 µг/м3) и кретала се од 31 до 71 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 58.1 µг/м3). Констатујемо да концентрације суспендованих честица ПМ 10, имају учесталост прекорачења од 28.57% мерења на оба мерна места Микронасеље је већа у односу на претходни месец.
У здравственом смислу честице мање од 10 µм, а нарочито мање од 5 µм имају огроман значај, јер су респирабилне и доспевају директно до алвеола плућа, са могућношчу да буду ресорбоване у крвоток.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике