Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2013.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 100.39 мг/м2/дан на мерном месту Језеро до 150.65 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерним местима Микронасеље концентрација је била 111.2 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима: Микронасељу 5.87 на мерном месту ЗЗЈЗ 5.99, а на мерном месту Језеро пХ је 6.22.

Концентрације тешких метала и металоида олова, кадмијума, цинка, живе и арсена мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 1.03 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 2.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 9.71 µг/м3 што је у прописаним границама, као максимално измерена просечна дневна концентрација 32.0 µг/м3.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– <10.0 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и такође <10.0 µг/м3 а на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је <10.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље <10.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 1.87 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 1.84 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 116.5 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 8.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 8.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 5.2 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 6.03 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 47.0 до 77.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 59.0 µг/м3). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаним према Уредби (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 20 до 118 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 80.1 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нешто вишу просечну вредност на оба мерна места у односу на претходни месец, а није било прекорачења МДК.

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места, као и концентрације цинка, мангана и гвожђа у ТСП-у на мерном месту ЗЗЈЗ. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 4 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 65 µг/м3), а кретала се од 20.0 до 128.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 57.1 µг/м3), а током једног дана је била далеко изнад толерантне вредности (25.10.2013.). На мерном месту Микронасеље је такође током 6 од 7 дана концентрација била изнад прописаних граница према Уредбом (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 65 µг/м3) и кретала се од 28 до 141 µг/м3 (просечна месечна концентрација је износи 72.7 µг/м3), а током 4 је била изнад толерантне вредности (20.10., 23.10., 24.10., 25.10.). Констатујемо да концентрације суспендованих честица ПМ 10, имају знатно више вредности на оба мерна места у односу на претходни месец, а учесталост прекорачења ГВ на мерном месту ЗЗЈЗ износила је 57.14%, а на мерном месту Микронасеље 85.71%.

 

Прегледајте све текстове из рубрике