Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јун 2005.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА КИКИНДА извршио је током месеца јуна 2005. године мерења аерозагађења на 6 мерних места у Кикинди и то:

  • ЗЗЗЗ Кикинда
  • Микронасеље
  • Касарна
  • Језеро
  • Краљевића Марка 138
  • Вука Караџића 79

На свих 6 мерних места извршена је анализа таложних материја са тешким металима (олово, кадмијум, цинк, жива), а на два мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ и Микронасеље. На мерном месту ЗЗЗЗ мерена је и концентрација приземног озона.

Концентрације укупних таложних материја су на свим мерним местима у границама нормале (ГВИ- гранична вредност имисије је 450 мг/м²/дан) прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92 (а са њима, можемо рећи, и концентрације растворљивих - са сулфатима, хлоридима, амонијум јоном, калцијумом и магнезијумом - и нерастворљивих материја).

Међутим, концентрација тешког метала цинка одступа од норми Правилника и то на мерном месту ЗЗЗЗ (2324 μг/м²/дан у односу на ГВИ од 400 μг/м²/дан) и на мерном месту Микронасеље (403 μг/м²/дан). Концентрације олова су у границама нормалних вредности иако показују тенденцију повећања. Концентрације живе су минималне и испод границе детекције.

Дакле, можемо закључити да констатујемо и даље дисконтинуиране повишене вредности концентрација цинка.

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су такође у границама прописаним поменутим Правилником. На мерном месту ЗЗЗЗ измерена је просечна вредност концентрације приземног озона од 35,2 μг/м³ и у границама је нормале (испод ГВИ која за приземни озон износи 85 μг/м³).

Током протеклог месеца маја извршено је мерење аерозагађења и на локацији економије у Новим Козарцима и то киселих оксида, чађи, азотдиоксида и аероседимента укључујући и тешке метале (олово, кадмијум, цинк и жива).

Просечне месечне концентрације киселих оксида, чађи и азотдиоксида су биле у границама прописаним поменутим Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. бр. 54/92. Концентрације укупних таложних материја, као и концентрације растворених и нерастворених материја су у односу на поменути Правилник такође у границама нормале. Исто је и са концентрацијама тешких метала – олова, кадмијума и цинка. Концентрација живе је минимална и испод границе детекције. Треба поменути и даље високу концентрацију амонијака од 32,40 мг/м²/дан.

 

Прегледајте све текстове из рубрике