Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Април 2014.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 128,52 мг/м2/дан на мерном месту Језеро до 138.86 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље. На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација је била 132.24 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима: Микронасељу 6.79 на мерном месту ЗЗЈЗ 6.39, а на мерном месту Језеро пХ је 6.86.

Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама..

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 3.67 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 16.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 3.08 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 14.0 µг/м3 што је тзакође у прописаним границама.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 10.83 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10.77 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 15.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 18.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 3.1 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 3.4 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 112.25 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 9.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 8.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 6.9 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 10.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 24.0 до 82.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 63.0 µг/м3). На мерном месту Микронасеље током 1 од 7 дана концентрација је била изнад граница прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 33 до 152 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 89.1 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају вишу просечну вредност на мерном месту Микронасеље у односу на претходни месец, а проценат прекорачења МДК је износио 14,29% .

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 60 µг/м3), а кретала се од 16.0 до 45 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 28.1 µг/м3 ). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 60 µг/м3) и кретала се од 16 до 45 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 29.7 µг/м3). Констатујемо да концентрације суспендованих честица ПМ 10, имају сличне вредности на оба мерна места у односу на претходни месец, а није било прекорачења ГВ ни на једном мерном месту.

 

Прегледајте све текстове из рубрике