Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Мај 2014.

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 236,38 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 286.43 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље. На мерном месту Језеро концентрација је била 269.68 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима: Микронасељу 6.76 на мерном месту ЗЗЈЗ 6.91, а на мерном месту Језеро пХ је 6.21.

Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/2010 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама..

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 2.16 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 9.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 1.19 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 4.0 µг/м3 што је тзакође у прописаним границама.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 11.94 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10.42 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3).

Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 23.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 18.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 1.9 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 1.52 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 112.25 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 4.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 4.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 7.19 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 11.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 20.0 до 40.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 31.7 µг/м3). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаним Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 33 до 71 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 53.0 µг/м3). Констатујемо да концентрације укупних суспендованих честица овог месеца имају нижу просечну вредност на оба мерном места у односу на претходни месец, и није било прекорачења.

Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.

Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 60 µг/м3), а кретала се од 15.0 до 23 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 18.7 µг/м3 ). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 60 µг/м3) и кретала се од 16 до 25 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 19.6 µг/м3). Констатујемо да концентрације суспендованих честица ПМ 10, имају ниже вредности на оба мерна места у односу на претходни месец, а није било прекорачења ГВ ни на једном мерном месту.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике