Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Март 2015.

 На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 7 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 125.25 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 140.96 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту СЦ Језеро концентрација је била 135.50 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је снижена пХ вредност падавина на мерном месту: Језеро 5.93, док је на мерном месту ЗЗЈЗ пХ вредност била нормална и износила 6.57, као и на мерном месту Микронасељу 6.41 на мерном месту .Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама..Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 6.97 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 22.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 5.03 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 20.0 µг/м3 што је такође у прописаним границама.Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 14.55 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 11.84 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 24.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 21.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 5.61 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 3.97 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 109 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 10.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 9.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.Просечна месечна концентрација приземног озона је 10.16 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 15.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 25.0 до 72.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 57.9 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је такође током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 20 до 105 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 75.0 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 3 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3 ), а кретала се од 32.0 до 72 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 49.0 µг/м3 и није изнад је граница ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 2 од 7 дана концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 29.0 до 77.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 46.7 µг/м3 и није изнад ГВ). Учесталост прекорачења ГВ за мерно место ЗЗЈЗ је 42.86%, као и за мерно место Микронасеље је 28.57%. У односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ ГГО је прекорачен у 5 од 7 дана или 71.42%, а ДГО је прекорачена у свим узорцима, а мерном месту Микронасеље, ГГО је прекорачен у 3 од 7 дана или 42.85%, а ДГО је прекорачена у свим узорцима.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током 2 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаним према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 27.85 µг/м3 ), а кретала се од 14.0 до 26 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 20.6 µг/м3 и није изнад је граница ГВ). Учесталост прекорачења ГВ за мерно место ЗЗЈЗ је 28.57%.

 

Прегледајте све текстове из рубрике