Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Децембар 2015.

 Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец децембар 2015. године са мишљењем. (Уговор бр. В-404-10/2015-7 од 11.03.2015.)

На свих 12 мерних места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у Кикинди биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 107,8 мг/м2/дан на мерном месту Језеро-Кикинда до 124,13 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље-Кикинда. На мерном месту ЗЗЈЗ-Кикинда концентрација је била 107.8 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у Кикинди. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима. (табела бр,1) Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама. У селима општине Кикине (9 села) концентрације УТМ биле у границама прописаним Уредбом и кретале су се од 84,16 мг/м2/дан на мерном месту у Н.Козарци до 151.37 мг/м2/дан на мерном месту у Сајану. Табела бр.1 Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је и нормална пХ вредност падавина.

Табела бр. 1

Рб Мерно Место Измерена вредност УТМ (мг/м2/дан) МДК за УТМ (мг/м2/дан) пХ
1 ЗЗЈЗ 107,8 450 6,59
2 Микронасеље 124,13 450 6,83
3 СЦ Језеро 114,8 450 6,64
4 Наково 92,33 450 6,8
5 Б.В.Село 94,02 450 6,85
6 Н.Козарци 84,16 450 6,81
7 Р.Село 90,42 450 6,78
8 Б.Топола 85,86 450 7,06
9 Башаид 144,58 450 7,02
10 Иђош 119,89 450 6,8
11 Сајан 151,37 450 6,75
12 Мокрин 108,97 450 6,79


Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 14.16 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 44.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 10.26 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 28.0 µг/м3 што је такође у прописаним границама.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 19.13 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 16.9 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 33.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 31.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 4.39 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 4.29 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 109 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 8.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 8.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 9.47 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 17.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 22.0 до 78,0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 36,6 µг/м3 и у границама је МДК). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана је концентрација била у прописаним границама према Уредби и кретала се од 22.0 до 71.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 44.7 µг/м3 и у границама је МДК). Концентрације ТСП има сличне просечне вредности у односу на претходни месец.
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 1 од 7 дана или у 14,29% на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3 ), а кретала се од 22.0 до 98 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 47.1 µг/м3 и у границама је ГВ). У 1 од 7 дана или у 14,29% утврђена је концентрација ПМ10 изнад толерантне вредности ТВ! На мерном месту Микронасеље је такође током 1 од 7 дана или 14,29% концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 19.0 до 97.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 43.4 µг/м3 што је у границама ГВ). У 1 од 7 дана или у 14,29% утврђена је концентрација ПМ10 изнад толерантне вредности ТВ! У односу на доњу и горњу границу оцењивања на мерном месту ЗЗЈЗ (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) ГГО је прекорачена у 5 дана од 7 дана или у 71,42%, а ДГО је прекорачена у 6 од 7 данаа или у 85,71%, а на мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 4 од 7 узорака или у 57,14%, док је ДГО прекорачена у у 5 од 7 данаа или у 71,42%,. Концентрације ПМ10 имају нешто ниже концентрације у односу на претходни месец, али и даље бележе високе вредности.

 

Прегледајте све текстове из рубрике