Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2015.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец октобар 2015. године са мишљењем. (Уговор бр. В-404-10/2015-7 од 11.03.2015.)
На свих 12 мерних места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у Кикинди биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 189.62 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 261.39 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Језеро концентрација је била 224.84 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у Кикинди. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина осим на мерном месту СЦ Језеро где је била снижена и износила 5.81. На мерном месту ЗЗЈЗ пХ вредност је била 6.59, а на мерном месту Микронасељу где је измерено 6.6. Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама. У селима општине Кикине (9 села) концентрације УТМ биле у границама прописаним Уредбом и кретале су се од 196.35 мг/м2/дан на мерном месту у Иђошу до 291.17 мг/м2/дан на мерном месту у Башаиду. Табела бр.1 Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је и нормална пХ вредност падавина.

Табела бр. 1

Рб Мерно Место Измерена вредност УТМ (мг/м2/дан) МДК за УТМ (мг/м2/дан) пХ
1 ЗЗЈЗ 261,39 450 6,59
2 Микронасеље 189,62 450 6,6
3 СЦ Језеро 224,82 450 5,81
4 Наково 209,00 450 6,84
5 Б.В.Село 211,71 450 6,13
6 Н.Козарци 212,72 450 6,35
7 Р.Село 233,55 450 6,48
8 Б.Топола 285,5 450 6,72
9 Башаид 291,17 450 6,85
10 Иђош 196,35 450 6,31
11 Сајан 236,64 450 6,13
12 Мокрин 240,19 450 6,73

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 4.06 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 23.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 6.00 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 28.0 µг/м3 што је такође у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 12.77 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 13.00 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 25.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 22.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 3.48 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 3.1 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 109 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 9.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 7.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечна месечна концентрација приземног озона је 11.84 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 23.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 18.0 до 40,0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 29.7 µг/м3 и није изнад је граница МДК). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана је концентрација била у прописаним границама према Уредби и кретала се од 22.0 до 47.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 33.7 µг/м3 и није изнад МДК). Концентрације ТСП има сличне просечне вредности у односу на претходни месец.
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 3 од 7 дана или у 42,86% на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3 ), а кретала се од 31.0 до 103 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 54.4 µг/м3 и изнад је граница ГВ). У 2 од 7 дана или у 28,57% утврђена је концентрација ПМ10 изнад толерантне вредности ТВ! На мерном месту Микронасеље је такође током 3 од 7 дана или 42,86% концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 29.0 до 119.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 61.6 µг/м3 што је изнад ГВ). У 3 од 7 дана или у 42,86% утврђена је концентрација ПМ10 изнад толерантне вредности ТВ! У односу на доњу и горњу границу оцењивања на мерном месту ЗЗЈЗ (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) ГГО је прекорачена у 4 дана од 7 дана или у 57,14%, а ДГО је прекорачена у свих 7 данаа или у 100,0%, а на мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 4 од 7 узорака или у 57,14%, док је ДГО прекорачена у свих 7 узорака или у 100% узорака. Концентрације ПМ10 имају знатно више концентрације у односу на претходни месец.

 

Прегледајте све текстове из рубрике