Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јун 2015.

Након извршених испитивања ваздуха – аероседимента и тешких метала на подучју општине Кикинда шаљемо Вам извештај за месец јун 2015. године са мишљењем. (Уговор бр. В-404-10/2015-7 од 11.03.2015.)

На свих 12 мерних места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.

Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у Кикинди биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 98.04 мг/м2/дан на мерном месту Језеро до 131.67 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Микронасеље концентрација је била 104.31 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у Кикинди. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерном месту: СЦ Језеро је 6.68, на мерном месту ЗЗЈЗ пХ вредност је 6.44, као и на мерном месту Микронасељу где је измерено 6.78. Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама. У селима општине Кикине (9 села) концентрације УТМ биле у границама прописаним Уредбом и кретале су се од 108.64 мг/м2/дан на мерном месту у Иђошу до 271.70 мг/м2/дан на мерном месту у Мокрину.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 1.1 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 2.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 1.07 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 2.0 µг/м3 што је такође у прописаним границама.

Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 11.23 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10.23 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 19.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 13.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 3.27 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 2.13 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 109 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 6.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 4.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.

Просечна месечна концентрација приземног озона је 10.17 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 16.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.

Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 40.0 до 51,0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 43.3 µг/м3 и није изнад је граница МДК). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана је концентрација била у прописаним границама према Уредби и кретала се од 43.0 до 82.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 62.1 µг/м3 и није изнад МДК). Концентрације ТСП има нешто више просечне вредности у односу на претходни месец.
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3 ), а кретала се од 26.0 до 36 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 31.1 µг/м3 и није изнад је граница ГВ). На мерном месту Микронасеље током 2 од 7 дана је концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 23.0 до 66.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 40.9 µг/м3 и није изнад ГВ). У односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ ГГО је 1 од 7 дана или 14.28%, а ДГО је прекорачена у свих 7 узорака, а мерном месту Микронасеље, ГГО је прекорачен у 5 од 7 дана или 71.42%, а ДГО је прекорачена у 6 од 7 узорака или 85,71%. Концентрације ПМ10 имају значајно више концентрације у односу на претходни месец.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике