Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2015.

Nakon izvršenih ispitivanja vazduha – aerosedimenta i teških metala na podučju opštine Kikinda šaljemo Vam izveštaj za mesec jul 2015. godine sa mišljenjem. (Ugovor br. V-404-10/2015-7 od 11.03.2015.)

Na 3 merna mesta izvršena je analiza aerosedimenta-padavina u kojima su određivane koncentracije ukupnih taložnih materija, teških metala (olovo, kadmijum, cink i živa), relevantnih anjona i katjona, kao i bitne fizičkohemijske osobine padavina. Na dva merna mesta izvršena je i analiza sumpordioksida, čađi i azotdioksida i to na mernim mestima: ZZJZ i Mikronaselje, a na mernom mestu ZZJZ merena je pored navedena tri parametara i koncentracija 24-nog prizemnog ozona.

U toku meseca na dva merna mesta, ZZJZ i Mikronaselje u periodu od po 7 dana su merene i koncentracije ukupnih suspendovanih čestica i 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 10 µm (PM10). U ukupnim suspendovanim česticama na oba merna mesta tokom 7 dana određivani teški metali i metaloidi i to: arsen, kadmijum, olovo, živa i nikl. Na mernom mestu ZZJZ u periodu od 7 dana su merene suspendovane čestice veličine 2.5 µm (PM2.5)

Koncentracije ukupnih taložnih materija (UTM) su na svim mernim mestima bile u granicama propisanim Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010 i 75/10. (MDK- maksimalno dozvoljena vrednost je 450 mg/m2/dan) i kretale su se od 114.54 mg/m2/dan na mernom mestu Mikronaselje do 124.2 mg/m2/dan na mernom mestu ZZJZ. Na mernom mestu SC Jezero koncentracija je bila 114.75 mg/m2/dan. Koncentracije rastvorljivih i nerastvorljivih materija (sulfati, hloridi, kalcijum) takođe su imale srazmene vrednosti na svim mernim mestima. Tokom ovog meseca utvrđena je normalna pH vrednost padavina svim mernim mestima: Jezero 7.06, ZZJZ 7.25, Mikronaselje 7.12 .

Koncentracije teških metala i metaloida (olovo, kadmijum, cinka i žive) merenih metodom aerosedimenta, su bile u skladu sa vrednostima prema stručnih doktrinama. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/13 ne propisuje maksimalno dozvoljene vrednosti navedenih metala i metaloida u padavinama.

Prosečna mesečna koncentracije čađi (MDK je 50 µg/m3) je bila na mernom mestu ZZJZ u propisanim granicama – 1.13 µg/m3, kao i maksimalna prosečna dnevna koncentracija 2.0 µg/m3. Na mernom mestu Mikronaselje prosečna mesečna koncentracije čađi je bila 1.55 µg/m3 što je u propisanim granicama, dok je maksimalno izmerena prosečna dnevna koncentracija 4.0 µg/m3 što je takođe u propisanim granicama.

Prosečne mesečne i dnevne koncentracije sumpor dioksida (SO2) su bile na svim mernim mestima u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV)– 11.26 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 10.65 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV i TV prema Uredbi je 125 µg/m3). Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 18.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 15.0 µg/m3 što je takođe u granicama propisanim Uredbom.

Prosečne mesečne kao i maksimalne koncentracije azotdioksida su u propisanim granicama za graničnu vrednost (GV) i tolerantnu vrednost (TV) na svim mernim mestima – 2.42 µg/m3 na mernom mestu ZZJZ i 2.32 µg/m3 na mernom mestu Mikronaselje (GV je 85 µg/m3, a TV je 109 µg/m3) Maksimalna prosečna dnevna koncentracija na mernom mestu ZZJZ bila je 5.0 µg/m3, a na mernom mestu Mikronaselje 5.0 µg/m3, što je takođe u granicama propisanim Uredbom.
Prosečna mesečna koncentracija prizemnog ozona je 12.13 µg/m3 (MDK/24 je - µg/m3), a maksimalna prosečna dnevna koncentracija je 18.0 µg/m3. Uredba ne propisuje granične vrednosti za 24-i uzorak ozona.

Koncentracija ukupnih suspendovanih čestica je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (MDK od 120 µg/m3), a kretala se od 25.0 do 45.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 32.1 µg/m3). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom svih 7 dana koncentracija je bila u granicama propisanih Uredbom (MDK je 120 µg/m3) i kretala se od 27 do 46 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 37.7 µg/m3).
Koncentracije arsena, kadmijuma, žive, olova i nikla su u ukupnim suspendovanim (TSP) česticama bile su u skladu sa stručnim doktrinama na oba merna mesta. Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.gl RS br.11/2010, 75/2010, 63/2013 ne propisuje granične vrednosti za metale u ukupnim suspendovanim česticama.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 10 µm (PM10) je tokom svih 7 dana na mernom mestu ZZJZ bila u granicama propisanim prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3 ), a kretala se od 25.0 do 40 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 33.0 µg/m3 i nije iznad je granica GV). Na mernom mestu Mikronaselje je takođe tokom 7 dana koncentracija bila u propisanim granicama prema Uredbi (GV od 50 µg/m3, TV 55 µg/m3) i kretala se od 28.0 do 42.0 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija iznosi 36.3 µg/m3 i nije iznad GV). U odnosu na donju i gornju granicu ocenjivanja (Donja DGO 25 µg/m3 Gornja GGO 35 µg/m3) na mernom mestu ZZJZ GGO je prekoračena u 3 od 7 uzoraka 42,85%, a DGO je prekoračena u 6 od 7 uzoraka ili 85,71%, a mernom mestu Mikronaselje, GGO je prekoračena u 5 od 7 uzoraka 71,14%, a DGO je prekoračena u svih 7 uzoraka ili 100%.
Koncentracija suspendovanih čestica veličine do 2.5 µm (PM2.5) je tokom 2 od 7 dana na mernom ili 28,57% mestu ZZJZ bila iznad granica propisanih prema Uredbi (GV od 25 µg/m3, TV 27.85 µg/m3 ), a kretala se od 13.0 do 34 µg/m3 (prosečna mesečna koncentracija je 19.6 µg/m3 i nije iznad je granica GV). Jedan uzorak je prekoračio i tolerantnu vrednost (TV) ili 14,28%. Obzirom da su PM2,5 respirabilne čestice njihova povećana koncentracija ima veoma negativan uticaj na zdravlje i u zavisnosti od sastava može uticati na pojavu ili pogoršanje niza bolesti (hroničan bronhitis, astma, emfizem, maligne bolesti, toksični efekti).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике