Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Април 2015.

На свих 12 мерних места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на мерном месту ЗЗЈЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација 24-ног приземног озона.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у Кикинди биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 90.75 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 120.25 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље. На мерном месту СЦ Језеро концентрација је била 117.70 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у Кикинди. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерном месту: СЦ Језеро 6.57, док је на мерном месту ЗЗЈЗ пХ вредност била нормална и износила 6.83, као и на мерном месту Микронасељу 6.59 на мерном месту. Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама. У селима општине Кикине (9 села) концентрације УТМ биле у границама прописаним Уредбом и кретале су се од 104.72 мг/м2/дан на мерном месту у Банатском Великом Селу до 218.04 мг/м2/дан на мерном месту у Сајану.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 2.63 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 9.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 2.03 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 9.0 µг/м3 што је такође у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 12.17 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10.73 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 22.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 14.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 4.6 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 3.3 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 109 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 11.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 6.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечна месечна концентрација приземног озона је 9.67 µг/м3 (МДК/24 је - µг/м3), а максимална просечна дневна концентрација је 15.0 µг/м3. Уредба не прописује граничне вредности за 24-и узорак озона.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 22.0 до 42 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 28.3 µг/м3 и није изнад је граница МДК). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана је концентрација била у прописаним границама према Уредби и кретала се од 18.0 до 45.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 30.6 µг/м3 и није изнад МДК). Концентрације ТСП има нешто ниже просечне вредности у односу на претходни месец.
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3 ), а кретала се од 27.0 до 41 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 32.7 µг/м3 и није изнад је граница ГВ). На мерном месту Микронасеље током свих 7 дана је концентрација била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 28.0 до 42.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 34.0 µг/м3 и није изнад ГВ). У односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ ГГО је прекорачен у 2 од 7 дана или 28.57%, а ДГО је прекорачена у сих 7 узорака, а мерном месту Микронасеље, ГГО је прекорачен у 3 од 7 дана или 42.85%, а ДГО је прекорачена у свих 7 узорака. Концентрације ПМ10 имају такође ниже концентрације у односу на претходни месец.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике