Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јануар 2018.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-68/2017), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец јануар 2018. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 7 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 130.54 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 148.36 мг/м2/дан на мерном месту СЦ Језеро. На мерном месту ЗЗЈЗ концентрација је била 132.5 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина свим мерним местима: Језеро 6.49, ЗЗЈЗ 6.15, Микронасеље 6.57.
Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 7.32 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 17.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 5.47 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 25.0 µг/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 13.63 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 16.06 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 26.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 24.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 3.97 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 2.5 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 97 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 12.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 18.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 18.0 до 47.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 30.0 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је такође током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 25 до 58 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 41.1 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ), а кретала се од 15.0 до 44.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 26.6 µг/м3 што је у границама ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 2 од 7 дана или у 28,56% концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 23.0 до 55.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 37.6 µг/м3 и у границама ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 2 узорка или у 28,56%, а ДГО је прекорачена такође у 3 узорка или у 42,85%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 3 од 7 узорака или у 42,85% а ДГО у 6 од 7 узорака или у 85,71%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током 1 од 5 дана или у 20% узорака на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 25.71 µг/м3 ), а кретала се од 12.0 до 39.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 21.6 µг/м3 што у границама ГВ и ТВ).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике