Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јун 2018.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-68/2017), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец јун 2018. године достављени су следећи резултати:

На свих 12 мерних места извршена је аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл.
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у Кикинди биле изнад граница прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 588,3 мг/м2/дан на мерном месту СЦ Језеро Кикинда до 1043,1 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље Кикинда. На мерном месту ЗЗЈЗ Кикинда концентрација је била 619.5 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у Кикинди. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на свим мерним местима. (табела бр.1) Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама. У селима општине Кикинда (9 села) концентрације УТМ је била изнад граница прописаних Уредбом у свим селима изузев Мокрина, Сајана и Б.Тополе, а кретале су се од 110,16 мг/м2/дан на мерном месту у Мокрину до 1351,5 мг/м2/дан на мерном месту у Накову. Табела бр.1 Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је и нормална пХ вредност падавина.

Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 1.2 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација 3.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 1.27 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација 2.0 µг/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 10.6 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10.53 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 16.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 14.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 5.37 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 5.07 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 97 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 19.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 9.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 22.0 до 52.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 35.4 µг/м3). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација била у границама прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) и кретала се од 37 до 78 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 52.3 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ), а кретала се од 15.0 до 37.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 22.9 µг/м3 што је у границама ГВ). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3) и кретала се од 23.0 до 44.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 29.4 µг/м3 и у границама ГВ је). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ ГГО је прекорачена у 1 од 7 узорака или у 14.28%, док је ДГО прекорачена у 2 од 7 узорака или у 28.57%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 1 од 7 узорака или у 14.28%, а ДГО у 5 од 7 узорака или у 71.42%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током свих 5 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 25.71 µг/м3), а кретала се од 6.0 до 16.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 10.4 µг/м3 што је у прописаним граница за ГВ и ТВ).

 

 

 

Прегледајте све текстове из рубрике