Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2019.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-26/2019), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец октобар 2019. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица и 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на оба мерна места током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 123.28 мг/м2/дан на мерном месту СЦ Језеро до 157.67 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље. На мерном месту ЗЗЈЗ Кикинда концентрација је била 141,58 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерним местима: Језеро 7.16 и Микронасеље 6.88, и на мерном месту ЗЗЈЗ 7.09.
Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 6.48 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација која је износила је 25.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 2.61 µг/м3 што је у прописаним границама, као и максимално измерена просечна дневна концентрација која износи 17.0 µг/м3.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 12.71 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 13.03 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 28.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 26.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) на свим мерним местима – 2,03 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 1,48 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 93 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 17.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 7.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током 1 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (МДК од 120 µг/м3) или у 14.29% мерења, а кретала се од 22,0 до 125.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 73,0 µг/м3 и у прописаним границама је). На мерном месту Микронасеље је током 4 од 7 дана концентрација била изнад граница прописаних Уредбом (МДК је 120 µг/м3) или у 57.14% мерења и кретала се од 63.0 до 187.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 138,0 µг/м3 и изнад прописаних граница је).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током 4 од 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ) или у 57.14% мерења, а кретала се од 16.0 до 100.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 62,0 µг/м3 што је изнад граница ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 6 од 7 дана или у 85,71% концентрација била изнад прописаних граница према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 46.0 до 175.0 µг/м3, (просечна месечна концентрација износи 122,3 µг/м3 и изнад је граница ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 5 од 7 дана или у 71,42%, а ДГО такође у 5 од 7 дана или у 71,42%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у свих 7 узорака или у 100%, као и ДГО која је прекорачена у свих 7 узорака или 100%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током 2 од 5 или 40% мерења на мерном месту ЗЗЈЗ била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 25 µг/м3), а кретала се од 12.0 до 83.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 36,6 µг/м3 што је изнад граница за ГВ и ТВ).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике