Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Februar 2020.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-33/2020), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец фебруар 2020. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На једном мерном месту извршена је и анализа сумпордиоксида и чађи- ЗЗЈЗ и Микронасеље, а на једном мерном месту анализе азотдиоксида- ЗЗЈЗ.
У току месеца на једном мерном месту, ЗЗЈЗ у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица, а на мерним местима ЗЗЈЗ и Микронасеље по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10). У укупним суспендованим честицама на једном мерном месту током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 162.06 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље Кикинда до 185.00 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Језеро концентрација је била 173,99 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерним местима: Језеро 6.96 и Микронасеље 7.36, и на мерном месту ЗЗЈЗ 7.6.
Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – 3.79 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација која је износила је 16.0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 4.14 µг/м3 што је у прописаним границама, као и максимално измерена просечна дневна концентрација која износи 18.0 µг/м3.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 10.03 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10.76 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 11.0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље 14.0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ) и износи – 3,1 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 89 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 29.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 18,0 до 38.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 29,0 µг/м3 и у прописаним границама је).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 50 µг/м3 ), а кретала се од 10.0 до 22.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 17,1 µг/м3 што је у границама ГВ). На мерном месту Микронасеље је свих 7 дана концентрација била у прописаним границама према Уредби (ГВ од 50 µг/м3, ТВ 55 µг/м3) и кретала се од 13.0 до 26.0 µг/м3, (просечна месечна концентрација износи 19,1 µг/м3 и у границама ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО и ДГО није прекорачена. На мерном месту Микронасеље ГГО није прекорачена, а ДГО такође у 1 од 7 дана или у 14,28%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) је током свих 5 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 25 µг/м3), а кретала се од 9.0 до 17.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 13,0 µг/м3 што је у границама за ГВ и ТВ).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике