Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2006.

Током месеца ОКТОБРА 2006. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1. ЗЗЗЗ Кикинда
2. Микронасеље
3. Нови Козарци
4. Лутајуће мерно место (Код Ливнице, Шумице 8)
5. Језеро
6. Краљевића Марка 138 и
7. Градска кућа.

На свих 7 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и Код Ливнице (лутајуће мерно место, Шунице 8), а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је поред наведена три параметара и концентрација приземног озона.

У току месеца октобра на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свих 7 мерних места у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на 6 мерних места. Једино је концентрација цинка премашена на мерном месту ЗЗЗЗ и износи 422 μг/м2/дан.

Измерене концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су у границама прописаним Правилником на сва четири мерена мерна места.

Такође су и просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерена мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 14 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) је такође у нормалним границама, као и дневне концентрације.

Концентрација укупних суспенованих честица је у шест од свих седам дана мерења на мерном месту ЗЗЗЗ била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 101 до 428 µг/м3.! На мерном месту Микронасеље концентрација укупних суспенованих честица је у пет од свих седам дана мерења била изнад ГВИ од 120 µг/м3, а кретала се од 92 па све до 1407 µг/м3.!

Концентрације живе су у суспендованим честицама биле у границама прописаним Правилником. Исто се може рећи и за концентрације кадмијума и олова. Концентрација алуминијума је током овог месеца била и даље релативно висока на Микронасељу и износила је 10,3 односно 2,97 µг/м3. Концентрација цинка је такође била релативно висока и износила је од 6,13 до 9,9 µг/м3.на мерном месту ЗЗЗЗ. (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На истом мерном месту ЗЗЗЗ је концентрација мангана у суспенованим честицама била испод ГВИ.

Дакле, можемо констатовати да су и даље повишене вредности концентрација суспендованих честица на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље, при чему је на Микронасељу достигла и 11,7 пута вишу вредност од прописане, те да су концентрације алуминијума и цинка из суспендованих честица у ваздуху још релатибно високе.

Концентрације кадмијумна, олова, живе и мангана су из суспендованих честица биле мирне.
Даље, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја ни на једном мерном месту у аероседименту, као ни вредности концентрација тешких метала у таложним матаријама (сем цинка на мерном месту ЗЗЗЗ). Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ и азот-диоксид као ни озон, током протеклог месеца, такође нису биле повишене.

 

Прегледајте све текстове из рубрике