Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2021.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда (бр. уговора V-501-26/2021), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец јул 2021. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места у Кикинди и на 9 мерних места у селима извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места у Кикинди извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, док је анализа азотдиоксида вршена на 1 мерном месту-ЗЗЈЗ.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10), док су на 1 мерном мерном месту мерене концентрације укупних суспендованих честица-ЗЗЈЗ, где су у укупним суспендованим честицама током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у граду Кикинда биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 мг/м2/дан) и кретале су се од 132,06 мг/м2/дан на мерном месту Микронасеље до 210,09 мг/м2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ. На мерном месту Језеро концентрација је била 174,3 мг/м2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална пХ вредност падавина на мерним местима у Кикинди: Језеро 6.44, ЗЗЈЗ 6.34, а на мерном месту Микронасеље износи 6.4. У селима општине Кикинда (9 села) концентрације УТМ су у 1 узорку (Наково) биле изнад граница прописаним Уредбом, а кретале су се од 159.46 мг/м2/дан на мерном месту у Р.Селу до 453.44 мг/м2/дан на мерном месту у Накову.

Концентрације тешких метала и металоида (олово, кадмијум, цинка и живе) мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µг/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама – мање од 6,0 µг/м3, као и максимална просечна дневна концентрација која такође износи мање од 6,0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била мање од 6,0 µг/м3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација била мање од 6,0 µг/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (СО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– мање од 10,0 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и мање од 10,00 µг/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µг/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је мање од 10,0 µг/м3, а на мерном месту Микронасеље мање од 10,0 µг/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 2,84 µг/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µг/м3, а ТВ је 85 µг/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 10.0 µг/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаних према Уредби (МДК од 120 µг/м3), а кретала се од 22,0 до 60.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 35,7 µг/м3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 50 µг/м3), а кретала се од 10,0 до 43.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 23,3 µг/м3 што је у границама за ГВ). На мерном месту Микронасеље је током свих 7 дана концентрација је била у границама прописаним Уредбом (ГВ је 50 µг/м3) и кретала се од од 21.0 до 48.0 µг/м3 (просечна месечна концентрација износи 27,6 µг/м3 што је у граница за ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µг/м3 Горња ГГО 35 µг/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 1 од 7 или у 14,28%, а ДГО је прекорачена у 2 од 7 узорака или у 28,57%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 1 од 7 или у 14,28%, као и ДГО која је прекорачена у 1 од 7 или у 14,28%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) на мерном месту ЗЗЈЗ је у свих 5 узорака била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 25 µг/м3, ТВ 25 µг/м3), а кретала се од 7 до 15 µг/м3 (просечна месечна концентрација је 11,0 µг/м3 што у границама за ГВ и ТВ).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике