Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Април 2022.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда, а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец април 2022. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места у Кикинди извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места у Кикинди извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, док је анализа азотдиоксида вршена на 1 мерном месту-ЗЗЈЗ.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10), док су на 1 мерном мерном месту мерене концентрације укупних суспендованих честица-ЗЗЈЗ, где су у укупним суспендованим честицама током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у граду Кикинда биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и кретале су се од 112,8 mg/m2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 146,4 mg/m2/дан на мерном месту Језеру, док је у Микронасељу била 128,26 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина на мерним местима у Кикинди: Језеро 6.48 и ЗЗЈЗ 6.62, а на мерном месту Микронасеље износи 6.49.
Концентрације тешких метала и металоида олово, кадмијум, цинк и жива мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама за олово кадмијум и живу, док су концентрације цинка биле повећане према стручним доктринама на сва три мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/м3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама –6,93 µg/м3, као и максимална просечна дневна концентрација која такође износи 17,0 µг/м3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 6.5 µg/м3 што је у прописаним границама, као и максимално измерена просечна дневна концентрација која је била 13.0 µg/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (SО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 10,03 µg/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10,03 µg/м3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µg/м3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је мање 11,0 µg/м3, а на мерном месту Микронасеље 11.0 µg/м3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида (NO2) су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 1,37 µg/м3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µg/м3, а ТВ је 85 µg/м3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 8.0 µg/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/м3), а кретала се од 47,0 до 74.0 µg/м3 (просечна месечна концентрација износи 60,1 µg/м3 и у прописаним границама је).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на анализираном мерном месту. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 50 µg/м3, а кретала се од 28,0 до 40.0 µg/м3 (просечна месечна концентрација износи 32,3 µg/м3 што је у границама за ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 1 од 7 дана или у 14.28% концентрација била изнад граница прописаних Уредбом (ГВ је 50 µg/м3) и кретала се од 29.0 до 59.0 µg/м3 (просечна месечна концентрација износи 35,9 µg/м3 што је у граница за ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/м3 Горња ГГО 35 µg/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 2 од 7 узорака или у 28.57%, док је ДГО је прекорачена у свим узорцима или у 100%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 3 узорка или у 42,85%, док је ДГО прекорачена у у свим узорцима или у 100%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) на мерном месту ЗЗЈЗ је у 1 од 5 узорака или у 20% била изнад граница прописаних према Уредби (ГВ од 25 µg/м3, ТВ 25 µg/м3), а кретала се од 22.0 до 29,0 µg/м3 (просечна месечна концентрација је 24,4 µg/м3 што је у границама за ГВ и ТВ).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике