Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Новембар 2022.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Завода за јавно здравље Кикинда, а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец новембар 2022. године достављени су следећи резултати:

На 3 мерна места у Кикинди и на 9 мерних места у селима извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места у Кикинди извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, док је анализа азотдиоксида вршена на 1 мерном месту-ЗЗЈЗ.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µm (ПМ10), док су на 1 мерном мерном месту мерене концентрације укупних суспендованих честица-ЗЗЈЗ, где су у укупним суспендованим честицама током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µm (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у граду Кикинда биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и кретале су се од 149.38 mg/m2/дан на мерном месту ЗЗЈЗ до 181.61mg/m2/дан на мерном СЦ Језеро. На мерном месту Микронасеље концентрација је била 173.16 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина на мерним местима у Кикинди: Језеро 6.92, ЗЗЈЗ 6.77, а на мерном месту Микронасеље износи 6.66. У селима општине Кикинда (9 села) концентрације УТМ су биле у границама прописаним Уредбом, а кретале су се од 127.27 mg/m2/дан на мерном месту у Б.Топола до 199.8 mg/m2/дан на мерном месту у Накову. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима у селима Општине Кикинда, а утврђена је нормална pH вредност падавина у свим селима.

Концентрације тешких метала и металоида олово, кадмијум, цинк и жива мерених методом аероседимента су биле у складу са вредностима према стручних доктринама за олово кадмијум и живу и цинк на сва три мерна места у Кикинди. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/m3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама и износила је 7.07 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која износи 16.0 µg/m3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 6.8 µg/m3 што је у прописаним границама, док је максимално измерена просечна дневна концентрација била 17.0 µg/m3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (SО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– од мање од 10.0 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ и мање од 10.0 µg/m3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µg/m3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је мање од 10.0 µg/m3, а на мерном месту Микронасеље такође мање од 10.0 µg/m3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида (NO2) су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 1.17 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µg/m3, а ТВ је 85 µg/m3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 2.0 µg/м3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретала се од 51.0 до 74.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 60.3 µg/m3).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на оба мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих od 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (ГВ од 50 µg/m3), а кретала се од 30.0 до 45.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 36.6 µg/m3 што је у границама за ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 1 од 7 дана концентрација или у 14.28%, је била изнад граница прописаних Уредбом (ГВ је 50 µg/m3) и кретала се од од 27.0 до 66.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 43.1 µg/m3 што изнад граница за ГВ). Сходно претходној анализи у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/m3 Горња ГГО 35 µg/m3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО је прекорачена у 3 од 7 узорака или у 57.14%, а ДГО је прекорачена у свих 7 узорака или у 100%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена у 6 од 7 узорака или у 85.71%, а ДГО је прекорачена у свих 7 узорака или у 100%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) на мерном месту ЗЗЈЗ је у 1 од 5 узорака или у 20%, била изнад границе прописане према Уредби (ГВ од 25 µg/m3, ТВ 25 µg/m3), а кретала се од 19 до 28 µg/m3 (просечна месечна концентрација је 22,6 µg/m3 што је у границама за ГВ и ТВ).
 


 

 

Прегледајте све текстове из рубрике