Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јул 2006.

Током месеца ЈУЛА 2006. године извршена су мерења аерозагађења на 7 мерних места на подручју општине Кикинда и то:

1. ЗЗЗЗ Кикинда
2. Микронасеље
3. Нови Козарци
4. Лутајуће мерно место (код Ливнице)
5. Језеро
6. Краљевића Марка 138 и
7. Градска кућа.

На 6 мерних места извршена је анализа аероседимента у којем су одређене концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На четири мерна места извршена је и анализа киселих оксида, чађи и азотдиоксида и то на мерним местима: ЗЗЗЗ, Микронасеље, Нови Козарци и код Ливнице (лутајуће мерно место),а на мерном месту ЗЗЗЗ мерена је и концентрација приземног озона.

У току месеца на два мерна места, ЗЗЗЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене и концентрације укупних суспендованих честица. У два од седам дана су на оба мерна места у укупним суспендованим честицама одређивани и тешки метали и то на мерном месту ЗЗЗЗ: цинк, кадмијум, олово, жива и манган, а на мерном месту Микронасеље: цинк, кадмијум, олово, жива и алуминијум.

Концентрације укупних таложних материја су на свих 6 мерних места у границама прописаним Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података Сл. гл. РС бр. 54/92 (ГВИ- гранична вредност имисије за УТМ је 450 мг/м2/дан), а концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, амонијум јон, калцијум и магнезијум) не одступају од уобичајених вредности на датим мерним местима.

Концентрације тешких метала олова, кадмијума и цинка мерених методом аероседимента, не одступају од норми прописаних наведеним Правилником на свих 6 мерних места.
Измерене концентрације чађи (ГВИ је 50 µг/м3) су у границама прописаним Правилником на сва четири мерена мерна места.

Такође су и просечне месечне као и максималне концентрације киселих оксида и азотдиоксида у границама прописаним поменутим Правилником на сва четири мерена мерна места. Просечна месечна концентрација приземног озона од 8,5 µг/м3 (ГВИ је 85 µг/м3) је такође у нормалним границама, као и дневне концентрације.

Концентрација укупних суспенованих честица је у току свих 7 дана мерења на мерном месту Микронасеље била изнад ГВИ од 120 µг/м3 и кретала се од 121 до 337 µг/м3.. Концентрације олова, кадмијума и живе су у границама прописаним Правилником. Концентрација цинка је се креће између 4,0 и 5,2 µг/м3, што је значајно нижа концентрација у односу на претходни месец. Концентрација алуминијума је током овог месеца поново висока у односу на претнодни месеце и износи од 3,43 до 4,33 µг/м3 (Правилник не прописује ГВИ за цинк нити за алуминијум). На мерном месту ЗЗЗЗ концентрација укупних суспенованих честица је 6 од 7 дана изнад прописане границе, а креће се од 111 до 303 µг/м3, док су тешки метали: кадмијум, олово, жива и манган у прописаним границама, а концентрација цинка слична претходном мерном месту и износи 3,5 и 4,5 µг/м3.

Дакле, можемо констатовати да је повишена вредност концентрације суспендованих честицам на оба мерна места: ЗЗЗЗ и Микронасеље.

Даље, можемо констатовати да нису повишене вредности укупних таложних материја ни на једном мерном месту у аероседименту, као ни вредности концентрација тешких метала у таложним матарија. Основне загађујуће материје - кисели оксиди, чађ и азот-диоксид и озон, током јула 2006, такође нису биле повишене.

 

Прегледајте све текстове из рубрике