Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Октобар 2023.

На 3 мерна места у Кикинди извршена је анализа аероседимента-падавина у којима су одређиване концентрације укупних таложних материја, тешких метала (олово, кадмијум, цинк и жива), релевантних ањона и катјона, као и битне физичкохемијске особине падавина. На два мерна места у Кикинди извршена је и анализа сумпордиоксида, чађи и то на мерним местима: ЗЗЈЗ и Микронасеље, док је анализа азотдиоксида вршена на 1 мерном месту-ЗЗЈЗ.
У току месеца на два мерна места, ЗЗЈЗ и Микронасеље у периоду од по 7 дана су мерене суспендоване честице величине 10 µм (ПМ10), док су на 1 мерном мерном месту мерене концентрације укупних суспендованих честица-ЗЗЈЗ, где су у укупним суспендованим честицама током 7 дана одређивани тешки метали и металоиди и то: арсен, кадмијум, олово, жива и никл. На мерном месту ЗЗЈЗ у периоду од 5 дана су мерене суспендоване честице величине 2.5 µм (ПМ2.5)
Концентрације укупних таложних материја (УТМ) су на свим мерним местима у граду Кикинда биле у границама прописаним Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010 и 75/10. (МДК- максимално дозвољена вредност је 450 mg/m2/дан) и кретале су се од 49,32 mg/m2/дан на мерном месту Језеро, до 92,1 mg/m2/дан на мерном месту у Микронасељу, док је у ЗЗЈЗ била 65,12 mg/m2/дан. Концентрације растворљивих и нерастворљивих материја (сулфати, хлориди, калцијум) такође су имале сразмене вредности на свим мерним местима. Током овог месеца утврђена је нормална pH вредност падавина на мерним местима у Кикинди: Језеро 7.42 и ЗЗЈЗ 7.34, а на мерном месту Микронасеље износи 7.3.
Концентрације тешких метала и металоида олово, кадмијум, цинк и жива мерених методом аероседимента, су биле у складу са вредностима према стручних доктринама за олово кадмијум, цинк и живу, према стручним доктринама на сва три мерна места. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/13 не прописује максимално дозвољене вредности наведених метала и металоида у падавинама.
Просечна месечна концентрације чађи (МДК је 50 µg/m3) је била на мерном месту ЗЗЈЗ у прописаним границама и износила је 6,1 µg/m3, као и максимална просечна дневна концентрација која је износила 8,0 µg/m3. На мерном месту Микронасеље просечна месечна концентрације чађи је била 6.42 µg/m3 што је у прописаним границама, као и максимално измерена просечна дневна концентрација која је била 11.0 µg/м3 што је у прописаним границама.
Просечне месечне и дневне концентрације сумпор диоксида (SО2) су биле на свим мерним местима у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– од 10,23 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ и 10,1 µg/m3 на мерном месту Микронасеље (ГВ и ТВ према Уредби је 125 µg/m3). Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 14,0 µg/m3, а на мерном месту Микронасеље 12.0 µg/m3 што је такође у границама прописаним Уредбом.
Просечне месечне као и максималне концентрације азотдиоксида (NO2) су у прописаним границама за граничну вредност (ГВ) и толерантну вредност (ТВ)– 5,23 µg/m3 на мерном месту ЗЗЈЗ (ГВ је 85 µg/m3, а ТВ је 85 µg/m3) Максимална просечна дневна концентрација на мерном месту ЗЗЈЗ била је 9.0 µg/m3, што је такође у границама прописаним Уредбом.
Концентрација укупних суспендованих честица је током свих 7 дана на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаним према Уредби (МДК од 120 µg/m3), а кретала се од 18,0 до 69.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 33,7 µg/m3 и у прописаним границама је).
Концентрације арсена, кадмијума, живе, олова и никла су у укупним суспендованим (ТСП) честицама биле су у складу са стручним доктринама на анализираном мерном месту. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Сл.гл РС бр.11/2010, 75/2010, 63/2013 не прописује граничне вредности за метале у укупним суспендованим честицама.
Концентрација суспендованих честица величине до 10 µм (ПМ10) је током свих 7 дана или 100% на мерном месту ЗЗЈЗ била у границама прописаних према Уредби (ГВ од 50 µg/m3, а кретала се од 13.0 до 27.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 20,1 µg/m3 што је у границама за ГВ). На мерном месту Микронасеље је током 1 од 7 дана или у 14.28% концентрација била изнад граница прописаних Уредбом (ГВ је 50 µg/m3) и кретала се од 27.0 до 58.0 µg/m3 (просечна месечна концентрација износи 40,6 µg/m3 што је у границама за ГВ). Сходно претходној анализи, у односу на доњу и горњу границу оцењивања (Доња ДГО 25 µg/м3 Горња ГГО 35 µg/м3) на мерном месту ЗЗЈЗ, ГГО није прекорачена, док је ДГО прекорачена у 1 узорку или у 14.28%. На мерном месту Микронасеље ГГО је прекорачена 4 од 7 узорака или у 57.14%, док је ДГО прекорачена у свим узорцима или у 100%.
Концентрација суспендованих честица величине до 2.5 µм (ПМ2.5) на мерном месту ЗЗЈЗ није прекорачена ни у једном од 5 узорака или у 0% узорака према Уредби (ГВ од 25 µg/m3, ТВ 25 µg/m3), а кретала се од 6.0 до 22,0 µg/m3 (просечна месечна концентрација је 11,8 µg/m3 што је у границама за ГВ и ТВ).
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике